AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Fitosanitar sahəsində göstərilən xidmət və tariflərSıra №-si Xidmətin adı Ölçü vahidi TARİF ƏDV -siz AZN
1 Pestisid və bioloji preparatların dövlət sınağı
1.1 Normativ-texniki sənədlərin ekspertizası 1 nümunə 630.00
1.2 Laboratoriya sınağı 1 nümunə 1940.00
1.3 Sahə (tarla) sınağı 1 nümunə 1270.00
1.4 İstehsalat sınağı 1 nümunə 1010.00
1.5 Təkrar qeydiyyat üçün ekspertiza 1 nümunə 590.00
2 Pestisid və bioloji preparatların ekspertizası
2.1 Xarici görünüşü 1 nümunə 6.00
2.2 Rəngi 1 nümunə 6.00
2.3 Təsiredici maddənin təyini (hər bir komponent üzrə) 1 nümunə 330.00
2.4 Nəmlik 1 nümunə 12.00
2.5 Stabillilik 1 nümunə 24
2.6 pH göstəricisi 1 nümunə 18.00
2.7 Narınlıq (dispersiya) 1 nümunə 18.00
2.8 Özlülük 1 nümunə 18.00
2.9 Sıxlıq 1 nümunə 18.00
2.10 Elementlərin təyini (S, Cu, Mg, Al, P, Zn) hər bir element üzrə 1 nümunə 47.00
2.11 Bakterioloji göstəricilər (patogen və qeyri - patogen mikroorqanizmlər) - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 35.00
2.12 Ümumi keyfiyyət göstəriciləri - paket (tərkib, kimyəvi, fiziki-kimyəvi göstəricilər) 1 nümunə 420.00
3 Aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağı
3.1 Normativ sənədlərin ekspertizası 1 nümunə 590.00
3.2 Laboratoriya sınağı 1 nümunə 1632.00
3.3 Sahə (tarla) sınağı 1 nümunə 1042.00
3.4 İstehsalat sınağı 1 nümunə 1021.00
3.5 Təkrar qeydiyyat üçün ekspertiza 1 nümunə 525.00
4 Aqrokimyəvi maddələrin ekspertizası
4.1 Xarici görünüşü 1 nümunə 5.00
4.2 Rəngi 1 nümunə 5.00
4.3 pH göstəricisi 1 nümunə 10.00
4.4 Səpələnmənin miqdarı 1 nümunə 12.00
4.5 Qranul ölçüsü 1 nümunə 11.00
4.6 Elektrik keçiriciliyi (EC) 1 nümunə 18.00
4.7 Üzvi maddənin miqdarı 1 nümunə 25.00
4.8 Nəmlik 1 nümunə 9.50
4.9 Küllülük 1 nümunə 8.00
4.10 Quru maddənin miqdarı 1 nümunə 8.00
4.11 Azotun təyini (ümumi azot - N2 , nitrat azotu - NO3-, ammonyak azotu - NH4, karbamid azotu - CO(NH)2-, üzvi azot) hər bir parametr üzrə 1 nümunə 25.00
4.12 Humusun miqdarı 1 nümunə 24.00
4.13 Ümumi və suda həll olan makro- və mikroelementlərin miqdarı (hər bir parametr üzrə) 1 nümunə 30.00
4.14 Ümumi humic və fulvic turşuların təyini (hər bir parametr üzrə) 1 nümunə 30.00
4.15 Karbonun miqdarı(toplam karbon, üzvi karbon, qeyri-üzvi karbon) hər bir parametr üzrə 1 nümunə 34.00
4.16 Amin turşuların miqdarı (hər bir parametr üzrə) 1 nümunə 26.00
4.17 Qeyri - üzvi turşuların miqdarı (nitrat, fosfat turşusu və s.) 1 nümunə 12.00
4.18 Bakterioloji göstəricilər (MAFAnMM, Salmonella, BÇQB, E.Coli və s.) - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 35.00
4.19 Ümumi keyfiyyət göstəriciləri - paket (tərkib, kimyəvi, fiziki-kimyəvi göstəricilər) hər bir aktiv komponentə görə 1 nümunə 420.00
5 Karantin nəzarətində olan materialların fitosanitar karantin müayinəsi və ekspertizası
5.1 Toxum və əkin materialları, bütün növ canlı bitkilər və bitkilərin çoxaltma üçün nəzərdə tutulmuş hissələri: dənli və dənli paxlalı bitkilərin toxumları,çilik, ting, köklü bəzək və dekorativ bitkiləri, kartof və digər kökyumruları, soğanaq və s. 1 nümunə 57.00
5.2 Ərzaq təyinatlı bitkiçilik məhsulları: dənli və dənli paxlalı bitkilər, meyvə-tərəvəz və giləmeyvələr, çay, qəhvə, kakao, meyvə quruları, ədviyyatlar və s. 1 nümunə 35.00
5.3 Texniki xammal və materiallar: Kəsilmiş güllər, dərman bitkiləri, meşə materialı, taxta, tütün, pambıq, biyan kökü, və digər texniki məhsullar, barama qurdunun baraması və ipək tullantıları, torpaq, üzvi gübrə, torf və s. 1 nümunə 47.00
6 Zərərli orqanizmlərin molekulyar bioloji üsullarla təyini
6.1 Virus mənşəli bitki xəstəliklərinin ELİSA üsulu ilə təyini 1 nümunə 118.00
6.2 Bakteriya mənşəli bitki xəstəliklərinin seroloji üsulla təyini 1 nümunə 160.00
6.3 Zərərli orqanizmlərin molekulyar-bioloji üsulla (real vaxtda PZR) təyini 1 nümunə 295.00
6.4 Zərərli orqanizmlərin molekulyar-bioloji üsulla (klassik PZR) təyini 1 nümunə 200.00
7 Canlı bioloji mübarizə agentlərinin (həşərat və gənələr) ekspertizası
7.1 Canlı bioloji mübarizə agentləri (ilkin ekspertiza) 1 nümunə 885.00
7.2 Canlı bioloji mübarizə agentləri (təkrar ekspertiza) 1 nümunə 472.00
8 Bitki və bitkiçilik məhsullarının keyfiyyət göstəricilərinin təyini
8.1 Nəmlik 1 nümunə 7.00
8.2 pH göstəricisi 1 nümunə 8.00
8.3 Üzvi maddənin miqdarı 1 nümunə 35.00
8.4 Ümumi azot 1 nümunə 30.00
8.5 Ümumi kükürd 1 nümunə 28.00
8.6 Ümumi bor 1 nümunə 32.00
8.7 Toplam karbon 1 nümunə 40.00
8.8 Toplam makroelementlər ( P, K, Ca, Mg, Na) - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 20.00
8.9 Toplam mikroelementlər (Mn, Cu, Zn, Fe, Al) - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 15.00
9 Bitki və bitkiçilik məhsullarında toksikoloji sınaqlar
9.1 Nitrat (NO3-) ionlarının miqdarı 1 nümunə 24.00
9.2 Toplam ağır metalların (Pb, Cd, As, Hg, Co, Ni, Cr) miqdarı - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 35.00
9.3 Pestisid qalıqlarının miqdarı 1 nümunə 190.00
9.4 Digər toksiki maddələrin (nitrozaminlər, PCB, PAH) miqdarı - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 210.00
10 Torpaqda toksikoloji sınaqlar
10.1 Ağır metalların (Hg, Cd, Co, As, Cr, Pb, Ni) miqdarı- hər bir parametr üzrə 1 nümunə 30.00
10.2 Pestisid qalıqlarının miqdarı 1 nümunə 214.00
10.3 Nitrat (NO3-) ionlarının miqdarı 1 nümunə 30.00
10.4 Digər toksiki maddələrin (neft qalıqları, nitrozaminlər, PCB, PAH) miqdarı - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 252.00
10.5 Bakterioloji göstəricilərin təyini (MAFAnMM, Salmonella, BÇQB, E.Coli və s.) - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 35.00
11 Suvarma suyunda toksikoloji sınaqlar
11.1 Ağır metalların (Hg, Cd, Co, As, Cr, Pb, Ni) miqdarı- hər bir parametr üzrə 1 nümunə 21.00
11.2 Pestisid qalıqlarının miqdarı 1 nümunə 142.00
11.3 Nitrat (NO3-) və nitrit (NO2-) ionlarının miqdarı (hər bir parametr üzrə) 1 nümunə 24.00
11.4 Digər toksiki maddələrin (neft qalıqları, nitrozaminlər, PCB, PAH) miqdarı - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 210.00
11.5 Bakterioloji göstəricilərin təyini (MAFAnMM, Qarayara) - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 35.00
12 Bitki mühafizə vasitələrində və aqrokimyəvi maddələrdə toksikoloji sınaqlar
12.1 Ağır metalların (Hg, Cd, As, Co, Cr, Pb, Ni) miqdarı- hər bir parametr üzrə 1 nümunə 21.00
12.2 Digər toksiki maddələrin (nitrozaminlər, PCB, PAH) miqdarı - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 210.00
12.3 Nitrat (NO3-) ionlarının miqdarı 1 nümunə 24.00
Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır