AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Qida təhlükəsizliyi sahəsində göstərilən xidmət və tariflər

Sıra

№-si

Qida və yem məhsullarının, habelə qida məhsulları ilə təmasda olan material və məmulatların nümunələrinin sınaq laboratoriyalarında tədqiqinə (sınağına) görə xidmətlərin adları

Ölçü

vahidi

Xidmət haqqı

(manatla)

1

2

3

4

1.

Qida məhsullarının fiziki-kimyəvi və digər müayinələri

1.1.

Suda rəngin təyini

1 nümunə

34.00

1.2.

Bulanıqlığın təyini

1 nümunə

17.00

1.3.

pH təyini

1 nümunə

19.00

1.4.

Sıxlığın təyini

1 nümunə

12.00

1.5.

Hidrokarbonat ionlarının təyini

1 nümunə

24.00

1.6.

Karbonat ionlarının təyini

1 nümunə

24.00

1.7.

Maqnezium ionlarının təyini

1 nümunə

25.00

1.8.

Kalsium ionlarının təyini

1 nümunə

25.00

1.9.

Sulfat ionlarının təyini

1 nümunə

25.00

1.10.

Yodun kütlə payının təyini

1 nümunə

25.00

1.11.

Flüorid ionlarının təyini

1 nümunə

35.00

1.12.

Xlorid ionlarının təyini

1 nümunə

27.00

1.13.

Ümumi codluğun təyini

1 nümunə

22.00

1.14.

Ümumi turşuluğun təyini

1 nümunə

22.00

1.15.

Davamlılığın təyini

1 nümunə

25.00

1.16.

Hidrogen peroksidin (H₂O₂) təyini

1 nümunə

24.00

1.17.

Xörək duzunun (NaCl) kütlə payının təyini

1 nümunə

28.00

1.18.

Nəmlik və uçucu maddələrin təyini

1 nümunə

30.00

1.19.

Zülalın təyini

1 nümunə

40.00

1.20.

Təzəliyin (ət və ət məhsullarında) təyini

1 nümunə

24.00

1.21.

Peroksid ədədinin təyini

1 nümunə

22.00

1.22.

Nəmliyin və quru maddənin təyini

1 nümunə

35.00

1.23.

Nəmliyin təyini

1 nümunə

20.00

1.24.

Zərərvericilərlə yoluxma

1 nümunə

14.00

1.25.

Külün təyini

1 nümunə

18.00

1.26.

Yod ədədinin təyini

1 nümunə

30.00

1.27.

Yağın ərimə temperaturunun təyini

1 nümunə

24.00

1.28.

Yumurtanın təzəliyinin təyini

1 nümunə

15.00

1.29.

Peroksidaza fermentinin təyini

1 nümunə

20.00

1.30.

Məsaməliyin təyini

1 nümunə

12.00

1.31.

Metal maqnit qarışığının təyini

1 nümunə

20.00

1.32.

Yapışqanlılığın təyini

1 nümunə

18.00

1.33.

Unda iriliyin təyini

1 nümunə

18.00

1.34.

Cücərmə enerjisinin təyini

1 nümunə

24.00

1.35.

Dənli bitkilərin tipinə görə tərkibinin təyini

1 nümunə

18.00

1.36.

Sürməli dən, ümumi dən qarışığı, bitbağa ilə yoluxma

1 nümunə

21.00

1.37.

Buğdada nazik təbəqənin təyini

1 nümunə

21.00

1.38.

Köpmə qüvvəsinin təyini

1 nümunə

24.00

1.39.

Qırıntıların (makaron məmulatlarında) təyini

1 nümunə

18.00

1.40.

Tozcuqların təyini

1 nümunə

22.00

1.41.

İnvert şəkərin təyini

1 nümunə

29.00

1.42.

Saxarozanın kütlə payının təyini

1 nümunə

35.00

1.43.

Şəkərdə saxarozanın təyini

1 nümunə

31.00

1.44.

Diastaza ədədinin təyini

1 nümunə

35.00

1.45.

Hidroksimetilfurfurolun kəmiyyət təyini

1 nümunə

48.00

1.46.

Hidroksimetilfurfurolun keyfiyyət təyini

1 nümunə

24.00

1.47.

Kənar qatışıqların təyini

1 nümunə

18.00

1.48.

Öz formasını saxlama qabiliyyətinin (makaron məmulatlarında) təyini

1 nümunə

18.00

1.49.

Zədələnmiş toxumların təyini

1 nümunə

18.00

1.50.

Netto çəkinin təyini

1 nümunə

18.00

1.51.

Şokolad məmulatlarında kakao qalığının təyini

1 nümunə

36.00

1.52.

Suda həll olan külün kütlə payının təyini

1 nümunə

23.00

1.53.

Xam sellülozanın kütlə payının təyini

1 nümunə

30.00

1.54.

Suda həll olan ekstraktiv maddələrin təyini

1 nümunə

20.00

1.55.

Quru maddənin təyini

1 nümunə

17.00

1.56.

Şirələrin lətlərinin kütlə payının təyini

1 nümunə

18.00

1.57.

Kükürd dioksidin kütlə payının təyini

1 nümunə

35.00

1.58

Sirkə turşusunun təyini

1 nümunə

24.00

1.59.

Suda nitritlərin təyini

1 nümunə

24.00

1.60.

Nitritlərin təyini

1 nümunə

28.00

1.61.

Suda nitratların təyini

1 nümunə

35.00

1.62.

Nitratların təyini

1 nümunə

24.00

1.63.

Nişastanın təyini

1 nümunə

30.00

1.64.

Suda həll olmayan çöküntünün kütlə payının təyini

1 nümunə

27.00

1.65.

Düşmə ədədinin təyini

1 nümunə

18.00

1.66.

Keyfiyyətli özəyin təyini

1 nümunə

21.00

1.67.

Sodanın təyini

1 nümunə

26.00

1.68.

Etil spirtin həcm miqdarının təyini

1 nümunə

25.00

1.69.

Titirlənən turşuluğun təyini

1 nümunə

18.00

1.70.

Laktozanın təyini

1 nümunə

48.00

1.71.

Ümumi şəkərin kütlə payının təyini

1 nümunə

35.00

1.72.

Pasterizə olunmanın təyini (Peroksidazanın təyini)

1 nümunə

36.00

1.73.

Həll olunmayan maddələrin təyini

1 nümunə

21.00

1.74.

Yağlılığın təyini

1 nümunə

28.00

1.75.

Prolinin təyini

1 nümunə

54.00

1.76.

Alışma temperaturunun təyini

1 nümunə

18.00

1.77.

Quru qalığın təyini

1 nümunə

18.00

1.78.

İslanma dərəcəsinin təyini

1 nümunə

18.00

1.79.

Furfurolun kütlə payının təyini

1 nümunə

54.00

1.80.

Malvidin diqlükozid və onun törəmələrinin təyini

1 nümunə

61.00

1.81.

Polifosfatların təyini

1 nümunə

35.00

1.82.

Sərbəst xlor qalığının təyini

1 nümunə

24.00

1.83.

Özlülüyün təyini

1 nümunə

18.00

1.84.

Sedimentasiya indeksinin təyini

1 nümunə

30.00

1.85.

Süddə təmizliyin təyini

1 nümunə

14.00

1.86.

Yumşaq hissənin turşuluğunun təyini

1 nümunə

25.00

1.87.

Anbar zərərvericilərinin təyini

1 nümunə

18.00

1.88.

Şəkərin kütlə payının təyini

1 nümunə

36.00

1.89.

Taninin təyini

1 nümunə

54.00

1.90.

Ağlılığın təyini

1 nümunə

10.00

1.91.

Suyun kütlə payının təyini

1 nümunə

30.00

1.92.

Qələviliyin təyini

1 nümunə

25.00

1.93.

Fosfatların təyini

1 nümunə

35.00

1.94.

Elektrik keçiriciliyinin təyini

1 nümunə

22.00

1.95.

Ümumi ekstraktivliyin təyini

1 nümunə

24.00

1.96.

Gətirilmiş ekstraktivliyin təyini

1 nümunə

28.00

1.97.

Ümumi kükürd dioksidin təyini

1 nümunə

24.00

1.98.

Sərbəst kükürd dioksidin təyini

1 nümunə

25.00

1.99.

Turşuluq ədədinin təyini

1 nümunə

28.00

1.100.

Tündlülüyün təyini

1 nümunə

18.00

1.101.

Sabunlaşma ədədinin təyini

1 nümunə

35.00

1.102.

Sabunlaşmayan maddələrin kütlə payının təyini

1 nümunə

35.00

1.103.

Ümumi alkoqolun təyini

1 nümunə

35.00

1.104.

Üzvi turşuların təyini

1 nümunə

24.00

1.105.

Briks ədədinin təyini

1 nümunə

23.00

1.106.

CO2 qazının kütlə payının təyini

1 nümunə

22.00

1.107.

Ətin kütlə payının təyini

1 nümunə

23.00

1.108.

Nisbi sıxlığın təyini

1 nümunə

18.00

1.109.

Uçucu turşuların kütlə payının təyini

1 nümunə

23.00

1.110.

Fruktozanın kütlə payının təyini

1 nümunə

51.00

1.111.

Qlükozanın kütlə payının təyini

1 nümunə

51.00

1.112.

Orqanoleptik göstəricilərin təyini

1 nümunə

16.00

1.113.

Sınıq və mexaniki zədələnmiş ləpələrin təyini

1 nümunə

16.00

1.114.

Büzüşmüş, qurumuş, inkişaf etməmiş ləpələrin təyini

1 nümunə

16.00

1.115.

Zərərvericilərlə zədələnmiş, acılaşmış ləpələrin təyini

1 nümunə

16.00

1.116.

Əlavə bitki mənşəli qarışıqların təyini

1 nümunə

18.00

1.117.

Mineral qarışıqların təyini

1 nümunə

18.00

1.118.

Şüşəvariliyin təyini

1 nümunə

18.00

1.119.

Tam bişmənin təyini (makaron məmulatları)

1 nümunə

18.00

1.120.

Həqiqi ekstrakt və başlanğıc susloda quru maddənin təyini

1 nümunə

24.00

1.121.

Limon turşusunun kütlə payının təyini

1 nümunə

43.00

1.122.

Alma turşusunun kütlə payının təyini

1 nümunə

45.00

1.123.

Çaxır turşusunun kütlə payının təyini

1 nümunə

45.00

1.124.

Faktiki alkoqolun təyini

1 nümunə

24.00

1.125.

Sulfid turşusunun təyini

1 nümunə

24.00

1.126.

Turşuluğun və qələviliyin təyini

1 nümunə

24.00

1.127.

ICUMSA vahidi ilə rəng təyini

1 nümunə

31.00

1.128.

Xırdalığın və sıxlığın təyini

1 nümunə

23.00

1.129.

Quru yağsız süd qalığının təyini

1 nümunə

36.00

1.130.

Fosforlu tərkibli maddələrin kütlə payının təyini

1 nümunə

34.00

1.131.

Karatinoidlərin təyini

1 nümunə

49.00

1.132.

Şəkər tozunda irililik dərəcəsinin təyini

1 nümunə

19.00

1.133.

Efir yağlarının təyini

1 nümunə

40.00

1.134.

Süd turşusu kütlə payının təyini

1 nümunə

18.00

1.135.

Permanqanat indeksinin təyini

1 nümunə

26.00

1.136.

Çöküntünün kütlə miqdarının təyini

1 nümunə

18.00

1.137.

Şirədə alma turşusunun kütlə payının təyini

1 nümunə

24.00

1.138.

Sınma ədədinin təyini

1 nümunə

18.00

1.139.

Enerji dəyərinin təyini (hesablama yolu ilə)

1 nümunə

29.00

1.140.

Naturanın təyini

1 nümunə

18.00

1.141.

Qeyri-yağ qatışıqlarının təyini

1 nümunə

18.00

1.142.

Uçucu yağ turşularının təyini

1 nümunə

29.00

1.143.

Reduksiyaedici şəkərin təyini

1 nümunə

29.00

1.144.

Yumurta sarısının təyini

1 nümunə

30.00

1.145.

Emulsiyanın dayanıqlılığının təyini

1 nümunə

21.00

1.146.

Sərbəst turşuluğun təyini

1 nümunə

26.00

1.147.

Oksidləşmənin təyini

1 nümunə

24.00

1.148.

Əsas maddənin kütlə payının təyini

1 nümunə

33.00

1.149.

Köpüklənmənin təyini

1 nümunə

24.00

1.150.

Qalıq spirtin təyini

1 nümunə

21.00

1.151.

Turşuda həll olmayan külün təyini

1 nümunə

30.00

1.152.

Qurutma zamanı itkinin kütlə payı

1 nümunə

22.00

1.153.

Təmizliyin təyini

1 nümunə

16.00

1.154.

Həllolma müddətinin təyini

1 nümunə

10.00

1.155.

Polifenolların (aşılayıcı maddələr) təyini

1 nümunə

47.00

1.156.

Su aktivliyinin təyini

1 nümunə

28.00

1.157.

Fenol və furan birləşmələrinin təyini

1 nümunə

94.00

1.158.

Zibil qarışığının təyini

1 nümunə

18.00

1.159.

Dən qarışığının təyini

1 nümunə

18.00

1.160.

Yaş qlütenin miqdarının təyini

1 nümunə

27.00

1.161.

Qlüten indeksinin təyini

1 nümunə

27.00

1.162.

Cücərmiş dənin təyini

1 nümunə

18.00

1.163.

Azotun təyini

1 nümunə

40.00

1.164.

Rəng təyini

1 nümunə

12.00

1.165.

Diastaza ədədinin təyini (klassik metod)

1 nümunə

23.00

1.166.

Amonium ionlarının təyini

1 nümunə

25.00

1.167.

Antibiotik qalıq miqdarının təyini

1 nümunə

200.00

1.168.

Politsiklik aromatik hidrokarbonların (PAH)benzo(a)piren, benzo(a) anthrasen, benzo(b)floranthen, krisen və b.) təyini

1 nümunə

165.00

1.169.

Pestisid qalıqlarının miqdarının təyini

1 nümunə

151.00

1.170.

Aflatoksin B1 təyini

1 nümunə

154.00

1.171.

Aflatoksin M1 təyini

1 nümunə

141.00

1.172.

Patulin təyini

1 nümunə

140.00

1.173.

Histamin təyini

1 nümunə

82.00

1.174.

T-2 toksinin təyini

1 nümunə

150.00

1.175.

Qlifosat pestisid qalığının miqdarının təyini

1 nümunə

50.00

1.176.

Hormonların təyini (testosteron, DES, metiltestosteron, progesteron və b.), hər bir parametr üçün

1 nümunə

177.00

1.177.

Ditiokarbamatlı pestisid qalıqlarının miqdarının təyini

1 nümunə

105.00

1.178.

Sterolların təyini

1 nümunə

95.00

1.179.

Omeqa-3 yağ turşusunun təyini

1 nümunə

98.00

1.180.

Boyaq maddələrinin təyini

1 nümunə

80.00

1.181.

Ağır metalların təyini (Pb, Cd, As, Hg, Sn, Cu, Fe, Zn və s.), hər bir parametr üçün

1 nümunə

52.00

1.182.

Konservantların təyini (sorbin turşusu, benzoy turşusu və s.) hər bir parametr üçün

1 nümunə

70.00

1.183.

Kofeinin kütlə payının təyini

1 nümunə

53.00

1.184.

Trans izomerlərin təyini

1 nümunə

118.00

1.185.

Yağ turşularının təyini

1 nümunə

118.00

1.186.

Ümumi yağ fazasında süd yağının kütlə payının təyini

1 nümunə

118.00

1.187.

Sivuş yağlarının (ali spirtlər) kütlə qatılığının təyini

1 nümunə

62.00

1.188.

Aldehidlərin kütlə qatılığının təyini

1 nümunə

62.00

1.189.

Mürəkkəb efirlərin kütlə qatılığının təyini

1 nümunə

62.00

1.190.

Metil spirtinin həcm payının təyini

1 nümunə

62.00

1.191.

Melamin təyini

1 nümunə

79.00

1.192.

Perxlorat pestisid qalığının miqdarının təyini

1 nümunə

84.00

1.193.

Şəkərlərin (saxarozanın, qlükozanın, fruktozanın, maltozanın, qliserinin və s.) miqdarının təyini (HPLC-də), hər bir parametr üzrə

1 nümunə

56.00

1.194.

Ümumi aflatoksinlərin təyini

1 nümunə

154.00

1.195.

Zearalenon təyini

1 nümunə

150.00

1.196.

Oxratoksin A təyini

1 nümunə

150.00

1.197.

Dezoksinivalenol (Vomitoksin) təyini

1 nümunə

150.00

1.198.

Orta efirlərin kütlə qatılığının təyini

1 nümunə

62.00

1.199.

Benzo(a)piren təyini

1 nümunə

146.00

1.200.

Mineralların təyini (Mg, Al, Mn, Co, Se, Ni və s.), hər bir parametr üçün

1 nümunə

45.00

1.201.

Yod ədədinin təyini (GC-də)

1 nümunə

118.00

1.202.

Vitaminlərin təyini (B qrupu, C, A, D, E və s.), hər bir parametr üçün

1 nümunə

190.00

1.203.

Köməkçi maddələrin təyini (yağ turşuları, hialuron turşusu, karnitin və s.)

1 nümunə

100.00

1.204.

Xinin təyini

1 nümunə

120.00

1.205.

İnozitol təyini

1 nümunə

128.00

1.206.

Qlükoronolakton təyini

1 nümunə

133.00

1.207.

Kreatin təyini

1 nümunə

105.00

1.208.

Tərkib təyini (FTIR metodu ilə)

1 nümunə

75.00

1.209.

Tərkib təyini (xromatoqrafiya metodu ilə)

1 nümunə

142.00

1.210.

Ekstraksiya maddələrinin (bitki və heyvan mənşəli) təyini, hər bir parametr üçün

1 nümunə

142.00

1.211.

Amin turşularının təyini (hər bir parametr üzrə)

1 nümunə

150.00

1.212.

Dadlandırıcıların təyini (hər bir parametr üzrə)

1 nümunə

140.00

1.213.

Emulqatorların təyini (hər bir parametr üzrə)

1 nümunə

92.00

1.214.

Ətirləndiricilərin təyini (hər bir parametr üzrə)

1 nümunə

140.00

1.215.

Rəf ömrü təyini (iki parametr, üç temperatur nöqtəsində)

1 nümunə

150.00

1.216.

Dioksinlərin və PXB-nin təyini

1 nümunə

434.00

1.217.

Taurinin kütlə payının təyini

1 nümunə

70.00

1.218.

Sabunun miqdarının təyini

1 nümunə

53.00

1.219.

Tokoferol və tokotrienolların miqdarının təyini

1 nümunə

251.00

1.220.

Hydrocyanic acid

1 nümunə

76.00

1.221.

Sitrinin təyini

1 nümunə

259.00

1.222.

Fumonizinlərin təyini

1 nümunə

172.00

1.223.

3-monoxlorpropan-1,2-diol (3-MCPD) və qlisidil yağ turşusu efiriərinin təyini

1 nümunə

170.00

1.224.

Erqot Sklerotia (mahmız) təyini

1 nümunə

33.00

1.225.

Polyar maddələrin təyini

1 nümunə

64.00

1.226.

Tropan Alkoloidlərinin təyini

1 nümunə

75.00

1.227.

Karbonun sabit izotop nisbətinin təyini

1 nümunə

252.00

2.

Mikrobioloji müayinələr

2.1.

Salmonella təyini

1 nümunə

65.00

2.2.

Koliform bakteriyalarının təyini

1 nümunə

38.00

2.3.

Suda koliform bakteriyalarının təyini

1 nümunə

50.00

2.4.

Suda fekal koliform bakteriyalarının təyini

1 nümunə

50.00

2.5.

Ümumi mikroorqanizmlərin sayının təyini

1 nümunə

30.00

2.6.

Clostridium perfringens təyini

1 nümunə

84.00

2.7.

Suda Enterococci təyini

1 nümunə

48.00

2.8.

Enterobacteriyaların təyini

1 nümunə

47.00

2.9.

Bacillus cereus təyini

1 nümunə

53.00

2.10.

Suda Pseudomonas aeruginosa təyini

1 nümunə

57.00

2.11.

Koaqulyaz müsbət stafilokokların (Staphylococcus aureus) təyini

1 nümunə

49.00

2.12.

E.Coli təyini

1 nümunə

40.00

2.13.

Listeria monocytogenes təyini

1 nümunə

95.00

2.14.

Mezofil süd turşusu bakteriyalarının təyini

1 nümunə

35.00

2.15.

Suda ümumi mikroorqanizmlərin 22 dərəcədə təyini

1 nümunə

25.00

2.16.

Suda ümumi mikroorqanizmlərin 37 dərəcədə təyini

1 nümunə

25.00

2.17.

Sənaye sterilliyinin təyini

1 nümunə

28.00

2.18.

Proteus təyini

1 nümunə

44.00

2.19.

Suda Legionella təyini

1 nümunə

71.00

2.20.

Enterobacter sakazakii təyini

1 nümunə

56.00

2.21.

Bacillus mesentericus təyini

1 nümunə

36.00

2.22.

E.coli 0157 təyini

1 nümunə

85.00

2.23.

Termotorelant Campylobacter təyini

1 nümunə

100.00

2.24.

Suda Salmonella təyini

1 nümunə

65.00

2.25.

Bacillus subtilis təyini

1 nümunə

52.00

2.26.

Kif göbələklərinin təyini

1 nümunə

30.00

2.27.

Maya göbələklərinin təyini

1 nümunə

30.00

2.28.

Kif və maya göbələklərinin təyini

1 nümunə

43.00

2.29.

Listeria təyini

1 nümunə

95.00

2.30.

Shigella təyini

1 nümunə

77.00

2.31.

Vibrio cholerae təyini

1 nümunə

53.00

2.32.

Vibrio parahaemolyticus təyini

1 nümunə

53.00

2.33.

Sulfid reduksiyaedici anaerob bakteriyaların təyini

1 nümunə

84.00

2.34.

Streptococcus thermophilus təyini

1 nümunə

57.00

2.35.

Cronobacter təyini

1 nümunə

56.00

2.36.

E.coli 0157 təyini (VIDAS expres metod)

1 nümunə

155.00

2.37.

Salmonella (VIDAS expres metod)

1 nümunə

155.00

2.38.

Listeria monocytogenes təyini (VIDAS expres metod)

1 nümunə

155.00

2.39.

Stafilokok enterotoksinlərinin təyini (VIDAS expres metod)

1 nümunə

230.00

2.40.

Campylobacter təyini (VIDAS expres metod)

1 nümunə

170.00

3.

Radioloji müayinələr

3.1.

Sezium-137 təyini

1 nümunə

55.00

3.2.

Stronsium-90 təyini

1 nümunə

55.00

4.

Molekulyar-bioloji müayinələr

4.1.

Bütün qida məhsulları, yem və toxumlarda screening metodu ilə GMO (35S NOS FMV və s. markerlərin) təyini

1 nümunə

539.00

4.2.

Bütün qida məhsulları, yem və toxumlarda screening metodu ilə GMO (35S NOS FMV və s. markerlərin) təyini

5 nümunə

1042.00

4.3.

Bütün qida məhsulları, yem və toxumlarda screening metodu ilə GMO (35S NOS FMV və s. markerlərin) təyini

10 nümunə

1864.00

4.4.

Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında müxtəlif növ soyanın identifikasiyası

1 nümunə

667.00

4.5.

Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında müxtəlif növ soyanın identifikasiyası

5 nümunə

1269.00

4.6.

Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında müxtəlif növ soyanın identifikasiyası

10 nümunə

2264.00

4.7.

PZR metodu ilə E.Coli O157 təyini

1 nümunə

281.00

4.8.

PZR metodu ilə E.Coli O157 təyini

5 nümunə

667.00

4.9.

PZR metodu ilə E.Coli O157 təyini

10 nümunə

1086.00

4.10.

PZR metodu ilə Clostridium botulinum təyini

1 nümunə

333.00

4.11.

PZR metodu ilə Clostridium botulinum təyini

5 nümunə

731.00

4.12.

PZR metodu ilə Clostridium botulinum təyini

10 nümunə

1157.00

4.13.

Süd və süd məhsullarında PZR metodu ilə Brucella spp. təyini

1 nümunə

748.00

4.14.

Süd və süd məhsullarında PZR metodu ilə Brucella spp. təyini

5 nümunə

1496.00

4.15.

Süd və süd məhsullarında PZR metodu ilə Brucella spp. təyini

10 nümunə

2590.00

4.16.

PZR metodu ilə Clostridium perfringens təyini

1 nümunə

268.00

4.17.

PZR metodu ilə Clostridium perfringens təyini

5 nümunə

592.00

4.18.

PZR metodu ilə Clostridium perfringens təyini

10 nümunə

1014.00

4.19.

PZR metodu ilə Salmonella təyini

1 nümunə

267.00

4.20.

PZR metodu ilə Salmonella təyini

5 nümunə

590.00

4.21.

PZR metodu ilə Salmonella təyini

10 nümunə

1010.00

4.22.

PZR metodu ilə Salmonella, S.enteritidis, S.typhimurium təyini (multiplex diaqnostik dəst ilə)

1 nümunə

296.00

4.23.

PZR metodu ilə Salmonella, S.enteritidis, S.typhimurium təyini (multiplex diaqnostik dəst ilə)

5 nümunə

656.00

4.24.

PZR metodu ilə Salmonella, S.enteritidis, S.typhimurium təyini (multiplex diaqnostik dəst ilə)

10 nümunə

1062.00

4.25.

PZR metodu ilə Diarrheal E.coli-EHEC (VT1, VT2), ETEC (LT, ST) təyini

1 nümunə

319.00

4.26.

PZR metodu ilə Diarrheal E.coli-EHEC (VT1, VT2), ETEC (LT, ST) təyini

5 nümunə

756.00

4.27.

PZR metodu ilə Diarrheal E.coli-EHEC (VT1, VT2), ETEC (LT, ST) təyini

10 nümunə

1325.00

4.28.

PZR metodu ilə Listeria monocytegenes təyini

1 nümunə

314.00

4.29.

PZR metodu ilə Listeria monocytegenes təyini

5 nümunə

796.00

4.30.

PZR metodu ilə Listeria monocytegenes təyini

10 nümunə

1411.00

4.31.

PZR metodu ilə Enterobacter sakazakii təyini

1 nümunə

274.00

4.32.

PZR metodu ilə Enterobacter sakazakii təyini

5 nümunə

579.00

4.33.

PZR metodu ilə Enterobacter sakazakii təyini

10 nümunə

1009.00

4.34.

PZR metodu ilə EHEC (Enterohemorrhagic E.coli) təyini

1 nümunə

293.00

4.35.

PZR metodu ilə EHEC (Enterohemorrhagic E.coli) təyini

5 nümunə

679.00

4.36.

PZR metodu ilə EHEC (Enterohemorrhagic E.coli) təyini

10 nümunə

1175.00

4.37.

PZR metodu ilə ETEC (Enterotoxigenic E.coli ) təyini

1 nümunə

293.00

4.38.

PZR metodu ilə ETEC (Enterotoxigenic E.coli ) təyini

5 nümunə

679.00

4.39.

PZR metodu ilə ETEC (Enterotoxigenic E.coli ) təyini

10 nümunə

1254.00

4.40.

PZR metodu ilə EPEC (Enteropathogenic E.coli) təyini

1 nümunə

293.00

4.41.

PZR metodu ilə EPEC (Enteropathogenic E.coli) təyini

5 nümunə

687.00

4.42.

PZR metodu ilə EPEC (Enteropathogenic E.coli) təyini

10 nümunə

1190.00

4.43.

PZR metodu ilə Campylobacter jejuni və Campylobacter coli təyini-tək bir növ üçün

1 nümunə

272.00

4.44.

PZR metodu ilə Campylobacter jejuni və Campylobacter coli təyini-tək bir növ üçün

5 nümunə

823.00

4.45.

PZR metodu ilə Campylobacter jejuni və Campylobacter coli təyini-tək bir növ üçün

10 nümunə

1483.00

4.46.

PZR metodu ilə Shigella təyini

1 nümunə

300.00

4.47.

PZR metodu ilə Shigella təyini

5 nümunə

633.00

4.48.

PZR metodu ilə Shigella təyini

10 nümunə

1117.00

4.49.

PZR metodu ilə Vibrio parahaemolyticus, V.cholera, V.vulnificus təyini-tək bir növ üçün

1 nümunə

236.00

4.50.

PZR metodu ilə Vibrio parahaemolyticus, V.cholera, V.vulnificus təyini-tək bir növ üçün

5 nümunə

500.00

4.51.

PZR metodu ilə Vibrio parahaemolyticus, V.cholera, V.vulnificus təyini-tək bir növ üçün

10 nümunə

904.00

4.52.

PZR metodu ilə Cronobacter təyini

1 nümunə

239.00

4.53.

PZR metodu ilə Cronobacter təyini

5 nümunə

577.00

4.54.

PZR metodu ilə Cronobacter təyini

10 nümunə

976.00

4.55.

Qida məhsullarında koronavirus təyini

1 nümunə

107.00

4.56.

Qida məhsullarında koronavirus təyini

5 nümunə

230.00

4.57.

Qida məhsullarında koronavirus təyini

10 nümunə

402.00

4.58.

Su və qida məhsullarında virusların (Adenovirus, Astrovirus, Enterovirus, Norovirus, Hepatitis A və E, Rotavirus, Sapovirus və s.) təyini-tək bir növ üçün

1 nümunə

319.00

4.59.

Su və qida məhsullarında virusların (Adenovirus, Astrovirus, Enterovirus, Norovirus, Hepatitis A və E, Rotavirus, Sapovirus və s.) təyini-tək bir növ üçün

5 nümunə

566.00

4.60.

Su və qida məhsullarında virusların (Adenovirus, Astrovirus, Enterovirus, Norovirus, Hepatitis A və E, Rotavirus, Sapovirus və s.) təyini-tək bir növ üçün

10 nümunə

986.00

4.61.

Jelatinin PZR metodu ilə mənşəyinin təyini

1 nümunə

342.00

4.62.

Jelatinin PZR metodu ilə mənşəyinin təyini

5 nümunə

785.00

4.63.

Jelatinin PZR metodu ilə mənşəyinin təyini

10 nümunə

1359.00

4.64.

Allergenlərin (yerfındığı) PZR metodu ilə təyini

1 nümunə

454.00

4.65.

Allergenlərin (yerfındığı) PZR metodu ilə təyini

5 nümunə

941.00

4.66.

Allergenlərin (yerfındığı) PZR metodu ilə təyini

10 nümunə

1670.00

4.67.

Allergenlərin (süd) PZR metodu ilə təyini

1 nümunə

433.00

4.68.

Allergenlərin (süd) PZR metodu ilə təyini

5 nümunə

844.00

4.69.

Allergenlərin (süd) PZR metodu ilə təyini

10 nümunə

1478.00

4.70.

Allergenlərin (soya) PZR metodu ilə təyini

1 nümunə

480.00

4.71.

Allergenlərin (soya) PZR metodu ilə təyini

5 nümunə

987.00

4.72.

Allergenlərin (soya) PZR metodu ilə təyini

10 nümunə

1745.00

4.73.

Allergenlərin (yumurta) PZR metodu ilə təyini

1 nümunə

414.00

4.74.

Allergenlərin (yumurta) PZR metodu ilə təyini

5 nümunə

741.00

4.75.

Allergenlərin (yumurta) PZR metodu ilə təyini

10 nümunə

1288.00

4.76.

Allergenlərin (xərçəngkimilər) PZR metodu ilə təyini

1 nümunə

421.00

4.77.

Allergenlərin (xərçəngkimilər) PZR metodu ilə təyini

5 nümunə

786.00

4.78.

Allergenlərin (xərçəngkimilər) PZR metodu ilə təyini

10 nümunə

1362.00

4.79.

Allergenlərin (qluten) PZR metodu ilə təyini

1 nümunə

502.00

4.80.

Allergenlərin (qluten) PZR metodu ilə təyini

5 nümunə

789.00

4.81.

Allergenlərin (qluten) PZR metodu ilə təyini

10 nümunə

1389.00

4.82.

Ət və ət məhsulları PZR metodu ilə quş əti (toyuq, hindquşu, qaz, ördək və s.) mənşəyinin təyini-tək bir növ üçün

1 nümunə

311.00

4.83.

Ət və ət məhsulları PZR metodu ilə quş əti (toyuq, hindquşu, qaz, ördək və s.) mənşəyinin təyini-tək bir növ üçün

5 nümunə

699.00

4.84.

Ət və ət məhsulları PZR metodu ilə quş əti (toyuq, hindquşu, qaz, ördək və s.) mənşəyinin təyini-tək bir növ üçün

10 nümunə

1188.00

4.85.

Ət və ət məhsulları, bəzi qida məhsullarında PZR metodu ilə mənşənin (mal, qoyun, keçi, at, uzunqulaq, donuz, camış, dovşan və s.) təyini-tək bir növ üçün

1 nümunə

313.00

4.86.

Ət və ət məhsulları, bəzi qida məhsullarında PZR metodu ilə mənşənin (mal, qoyun, keçi, at, uzunqulaq, donuz, camış, dovşan və s.) təyini-tək bir növ üçün

5 nümunə

692.00

4.87.

Ət və ət məhsulları, bəzi qida məhsullarında PZR metodu ilə mənşənin (mal, qoyun, keçi, at, uzunqulaq, donuz, camış, dovşan və s.) təyini-tək bir növ üçün

10 nümunə

1190.00

4.88.

PZR metodu ilə balığın mənşə təyini

1 nümunə

301.00

4.89.

PZR metodu ilə balığın mənşə təyini

5 nümunə

679.00

4.90.

PZR metodu ilə balığın mənşə təyini

10 nümunə

1177.00

4.91.

PZR metodu ilə ət və ət məhsullarında mənşənin təyini (multiplex diaqnostik dəst ilə)

1 nümunə

393.00

4.92.

PZR metodu ilə ət və ət məhsullarında mənşənin təyini (multiplex diaqnostik dəst ilə)

5 nümunə

880.00

4.93.

PZR metodu ilə ət və ət məhsullarında mənşənin təyini (multiplex diaqnostik dəst ilə)

10 nümunə

1515.00

4.94.

Su və qida məhsullarında virusların təyini (multiplex diaqnostik dəst ilə)

1 nümunə

388.00

4.95.

Su və qida məhsullarında virusların təyini (multiplex diaqnostik dəst ilə)

5 nümunə

677.00

4.96.

Su və qida məhsullarında virusların təyini (multiplex diaqnostik dəst ilə)

10 nümunə

1184.00

4.97.

PZR metodu ilə Yersinia enterocolitica təyini

1 nümunə

254.00

4.98.

PZR metodu ilə Yersinia enterocolitica təyini

5 nümunə

636.00

4.99.

PZR metodu ilə Yersinia enterocolitica təyini

10 nümunə

1123.00

4.100.

Yağ və yağlı nümunələrdə GMO (35S NOS FMV və s. markerlərin) təyini

1 nümunə

555.00

4.101.

Yağ və yağlı nümunələrdə GMO (35S NOS FMV və s. markerlərin) təyini

5 nümunə

1227.00

4.102.

Yağ və yağlı nümunələrdə GMO (35S NOS FMV və s. markerlərin) təyini

10 nümunə

2083.00

4.103.

PZR metodu ilə ət və ət məhsullarında HALAL test

1 nümunə

623.00

4.104.

PZR metodu ilə ət və ət məhsullarında HALAL test

5 nümunə

1424.00

4.105.

PZR metodu ilə ət və ət məhsullarında HALAL test

10 nümunə

2498.00

5.

Qablaşdırma materiallarına dair müayinələr

5.1.

Üzvi tərkibin təyini (mənşə təyini)

1 nümunə

75.00

5.2.

Element tərkibinin təyini

1 nümunə

75.00

5.3.

Suda ümumi miqrasiyanın təyini (su əsaslı qida)

1 nümunə

122.00

5.4.

Etanolda ümumi miqrasiyanın təyini (alkoqollu qida)

1 nümunə

126.00

5.5.

Asetat turşusunda ümumi miqrasiyanın təyini (turşu əsaslı qida)

1 nümunə

121.00

5.6.

Yağda ümumi miqrasiyanın təyini (yağ əsaslı qida)

1 nümunə

182.00

5.7.

Akrilonitrilin miqrasiyasının təyini

1 nümunə

122.00

5.8.

Metanolun miqrasiyasının təyini

1 nümunə

116.00

5.9.

Etilenqlikolun miqrasiyasının təyini

1 nümunə

129.00

5.10.

E-Kaprolaktamın miqrasiyasının təyini

1 nümunə

245.00

5.11.

Heksametilendiaminin miqrasiyasının təyini

1 nümunə

125.00

5.12.

Melaminin miqrasiyasının təyini

1 nümunə

212.00

5.13.

Fenolun miqrasiyasının təyini

1 nümunə

122.00

5.14.

Benzolun miqrasiyasının təyini

1 nümunə

119.00

5.15.

Difenilolpropanın miqrasiyasının təyini

1 nümunə

117.00

5.16.

Epixlorhidrin təyini

1 nümunə

140.00

5.17.

2,2-bis-(4-hidroksofenil)-propan (BPA) təyini

1 nümunə

144.00

5.18.

Ftalatların təyini (DINP, DEHP və s.), hər bir parametr üçün

1 nümunə

176.00

5.19.

Nitrozaminlərin təyini (NDMA, NDEA və s.), hər bir parametr üçün

1 nümunə

117.00

5.20.

Antioksidantların təyini (2,6-bis (1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol (Antioxsidant BHT) və s.), hər bir parametr üçün

1 nümunə

188.00

5.21.

Formaldehidin miqrasiyasının təyini

1 nümunə

129.00

5.22.

Asetaldehidin miqrasiyasının təyini

1 nümunə

118.00

5.23.

Kartonda sellülozanın miqdarının təyini

1 nümunə

105.00

5.24.

Rəng davamlılığının təyini

1 nümunə

118.00

5.25.

Sterilizasiya zamanı boya və lak örtüklərinin davamlılığının təyini

1 nümunə

93.00

5.26.

Ağır metalların təyini (Pb, Cd, As, Hg və b.) hər bir parametr üçün

1 nümunə

52.00

5.27.

Miqrasiya edən elementlərin təyini (Ba, Li, Al, Fe, Mn, Mg, Cr, Co, Cu, Sb, Zn, Sn və b.), hər bir parametr üçün

1 nümunə

60.00

5.28.

Titan dioksid (TiO2) təyini

1 nümunə

83.00

5.29.

Butadien təyini

1 nümunə

131.00

5.30.

Vinilasetat təyini

1 nümunə

129.00

5.31.

Aseton təyini

1 nümunə

119.00

5.32.

Vinilxlorid təyini

1 nümunə

130.00

5.33.

Stirol təyini

1 nümunə

129.00

5.34.

Metilmetakrilat təyini

1 nümunə

131.00

5.35.

Polietilentereftalat təyini

1 nümunə

128.00

5.36.

Metilasetat təyini

1 nümunə

126.00

5.37.

3-monoxloropropan-1,2-diol (3- MCPD) və onun analoqlarının təyini

1 nümunə

164.00

5.38.

İlkin aromatik aminlərin təyini

1 nümunə

165.00

5.39.

Kağızda ümumi miqrasiyanın təyini

1 nümunə

151.00

5.40.

Politsiklik aromatik hidrokarbonların (PAH)-benzo(a)piren, benzo(a) anthrasen, benzo(b)floranthen, krisen və s.) təyini

1 nümunə

165.00

6.

Bioloji aktiv qida məhsulları və qida əlavələrinə dair müayinələr

6.1.

Orta kütlənin təyini

1 nümunə

10.00

6.2.

Xarici görünüş, diametr və hündürlüyün təyini

1 nümunə

10.00

6.3.

Sərtlik, dağılma müddətinin və həllolma göstəricisinin təyini

1 nümunə

29.00

6.4.

Qalıq suyun miqdarının təyini

1 nümunə

25.00

6.5.

Qalıq üzvi həlledicilərin təyini

1 nümunə

75.00

6.6.

Qadağan olunmuş maddələrin (sibut-ramin, metilheksanamin və s.) təyini, hər bir parametr üçün

1 nümunə

150.00

6.7.

Qida əlavələrinin tərkib analizi

1 nümunə

310.00

 

 

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır