AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Qida təhlükəsizliyi sahəsində göstərilən xidmət və tariflər
Sıra №-si Xidmətin adı Ölçü vahidi TARİF ƏDV -siz AZN
1 Qida məhsullarının fiziki-kimyəvi göstəriciləri
1.1 Orqanoleptika (xarici görünüşü, rəngi, dadı, iyi) 1 nümunə 11.80
1.2 Rəng təyini 1 nümunə 11.80
1.3 Bulanıqlığın təyini 1 nümunə 11.80
1.4 pH 1 nümunə 17.70
1.5 Sıxlıq 1 nümunə 11.80
1.6 Hidrokarbonat 1 nümunə 23.60
1.7 Karbonat ionu 1 nümunə 23.60
1.8 Natrium ionları 1 nümunə 23.60
1.9 Kalium ionları 1 nümunə 23.60
1.10 Magnesium ionları 1 nümunə 23.60
1.11 Kalsium ionları 1 nümunə 23.60
1.12 Sulfatlar 1 nümunə 23.60
1.13 Yodun kütlə payı 1 nümunə 23.60
1.14 Flüoridlər 1 nümunə 17.70
1.15 Xloridlər 1 nümunə 23.60
1.16 Ümumi codluq 1 nümunə 17.70
1.17 Ümumi turşuluq 1 nümunə 17.70
1.18 Davamlılıq 1 nümunə 23.60
1.19 Hidrogen peroksid 1 nümunə 17.70
1.20 Natrium xlorid 1 nümunə 23.60
1.21 Sterollar 1 nümunə 76.70
1.22 Nəmlik və uçucu maddələr 1 nümunə 29.50
1.23 Süddə zülal 1 nümunə 29.50
1.24 Süddə təmizlik 1 nümunə 11.80
1.25 Təzəlik (ət və ət məhsullarında) 1 nümunə 23.60
1.26 Dovşan ətində orqanoleptika 1 nümunə 23.60
1.27 Peroksid ədədi 1 nümunə 17.70
1.28 Nəmlik 1 nümunə 17.70
1.29 Zərərvericilərlə yoluxma 1 nümunə 11.80
1.30 Kül 1 nümunə 17.70
1.31 Yod ədədi 1 nümunə 23.60
1.32 Sınma ədədi 1 nümunə 17.70
1.33 Fosforlu maddələrin kütlə payı 1 nümunə 23.60
1.34 Omeqa 3 yağ turşusu 1 nümunə 118.00
1.35 Yağ turşuları 1 nümunə 118.00
1.36 Yağın ərimə temperaturu 1 nümunə 23.60
1.37 Yağlılıq 1 nümunə 23.60
1.38 Karatinoid 1 nümunə 23.60
1.39 Yumurtanın çəkisi 1 nümunə 14.16
1.40 Yumurtada təzəlik (kateqoriya) 1 nümunə 11.80
1.41 Formol 1 nümunə 17.70
1.42 Peroksidaza fermenti 1 nümunə 17.70
1.43 Qlikogen 1 nümunə 29.50
1.44 Məsaməlik 1 nümunə 11.80
1.45 Maqnit qarışığı 1 nümunə 17.70
1.46 Yapışqanlılıq 1 nümunə 17.70
1.47 Unda irilik 1 nümunə 17.70
1.48 Cücərmə enerjisi 1 nümunə 23.60
1.49 Dənli bitkilərin tipinə görə tərkibin təyini 1 nümunə 17.70
1.50 Sürməli dən, ümumi dən qarışığı, bitbağa ilə yoluxma 1 nümunə 17.70
1.51 Buğdada nazik təbəqə 1 nümunə 17.70
1.52 Təzə üzümdə şəkərlilik 1 nümunə 23.60
1.53 Protein 1 nümunə 29.50
1.54 Köpmə qüvvəsi 1 nümunə 23.60
1.55 Qırıntılar (makaron məmulatlarında) 1 nümunə 17.70
1.56 Tozcuqlar (balda) 1 nümunə 17.70
1.57 İnvert şəkər 1 nümunə 23.60
1.58 Saxaroza 1 nümunə 23.60
1.59 Diastaza rəqəmi 1 nümunə 23.60
1.60 Oksimetilfurfurol (hidroksimetilfurfurolun keyfiyyət analizi) 1 nümunə 23.60
1.61 Hidroksimetilfurfurolun miqdari analizi 1 nümunə 47.20
1.62 Zibilin təyini (tütün məmulatlarında) 1 nümunə 17.70
1.63 Kənar qatışıqlar 1 nümunə 17.70
1.64 Öz formasını saxlama qabiliyyəti (makaron məmulatlarında) 1 nümunə 17.70
1.65 Zədələnmiş toxumlar 1 nümunə 17.70
1.66 Taxıl zərərvericiləri ilə yoluxma 1 nümunə 17.70
1.67 Siqaretin ümumi və filtirin uzunluğu 1 nümunə 17.70
1.68 Tozun kütlə payı 1 nümunə 17.70
1.69 Fermentləşmiş tütünün miqdarı 1 nümunə 17.70
1.70 Üyünmənin iriliyi 1 nümunə 11.80
1.71 Efir yağları 1 nümunə 23.60
1.72 Sulfid turşusu 1 nümunə 23.60
1.73 Netto çəkinin təyini 1 nümunə 17.70
1.74 Qənnadı məmulatlarında rəng təyini 1 nümunə 17.70
1.75 Qənnadı məmulatlarında deformasiyaya uğramış məhsulun kütlə payı 1 nümunə 17.70
1.76 Qənnadı məmulatlarında islanma dərəcəsi 1 nümunə 17.70
1.77 Şəkər tozunda iriliyik dərəcəsi 1 nümunə 18.88
1.78 Qənnadı məmulatlarında xırdalıq və sıxlıq 1 nümunə 17.70
1.79 Qənnadı məmulatlarında quru yağsız süd qalığı 1 nümunə 23.60
1.80 Qənnadı məmulatlarında kakao qalığı 1 nümunə 23.60
1.81 Suda həll olan külün kütlə payı 1 nümunə 17.70
1.82 Nəm sellulozanın kütlə payı 1 nümunə 17.70
1.83 Suda həll olan ekstraktiv maddələr 1 nümunə 17.70
1.84 Quru maddə 1 nümunə 17.70
1.85 Çöküntünün kütlə miqdarı 1 nümunə 17.70
1.86 Əlavə bitki mənşəli qarışıqlar 1 nümunə 17.70
1.87 Şirələrin lətlərinin kütlə miqdarı 1 nümunə 17.70
1.88 Kükürd anhidridinin təyini 1 nümunə 21.24
1.89 Mineral qarışıqlar 1 nümunə 17.70
1.90 Sorbin turşusu 1 nümunə 70.80
1.91 Benzoy turşusu 1 nümunə 70.80
1.92 Sirkə turşusunun kütlə payı 1 nümunə 23.60
1.93 Nitritlər 1 nümunə 23.60
1.94 Nitratlar 1 nümunə 23.60
1.95 Nişasta 1 nümunə 23.60
1.96 Şirədə alma turşusunun kütlə payı 1 nümunə 23.60
1.97 Dəmir oksidinin kütlə payı 1 nümunə 23.60
1.98 Suda həll olmayan çöküntünün kütlə payı 1 nümunə 23.60
1.99 Düşmə ədədi 1 nümunə 17.70
1.100 Natura 1 nümunə 17.70
1.101 Anbar zərərvericiləri 1 nümunə 17.70
1.102 Keyfiyyətli özək 1 nümunə 11.80
1.103 Ləpələrin miqdarı: sınıq və mexaniki zədələnmiş 1 nümunə 11.80
1.104 Büzüşmüş, qurumuş, inkişaf etməmiş ləpələr 1 nümunə 11.80
1.105 Zərərvericilərlə zədələnmiş, acılaşmış ləpələr 1 nümunə 11.80
1.106 Kiflənmiş, özəyi saralmış ləpələrin təyini, qabıqla və qarışıqlarla çirklənməsinin təyini, diri zərərvericilərin olması 1 nümunə 17.70
1.107 Şüşəvarilik 1 nümunə 17.70
1.108 Tam bişməsi (makaron məmulatları) 1 nümunə 17.70
1.109 Furfurolun kütlə miqdarı 1 nümunə 23.60
1.110 Etil spirtinin həcm payı 1 nümunə 17.70
1.111 Tündlülük 1 nümunə 17.70
1.112 Şəkərin kütlə qatılığı 1 nümunə 35.40
1.113 Fruktoza 1 nümunə 47.20
1.114 Qlükoza 1 nümunə 47.20
1.115 Saxaroza 1 nümunə 47.20
1.116 Laktoza 1 nümunə 47.20
1.117 Maltoza 1 nümunə 47.20
1.118 Qliserin 1 nümunə 47.20
1.119 Limon turşusu 1 nümunə 41.30
1.121 Çaxır turşusu 1 nümunə 41.30
1.122 Uçucu turşular 1 nümunə 23.60
1.123 Nisbi sıxlıq 1 nümunə 17.70
1.124 Antosianlar və onun törəmələrinin analizi 1 nümunə 88.50
1.125 Malvidin diqlükozid və onun törəmələrinin analizi 1 nümunə 88.50
1.126 Həqiqi ekstrakt, başlanğıc susloda quru maddə 1 nümunə 23.60
1.127 Briks ədədi 1 nümunə 17.70
1.128 Fenol və furan birləşmələri 1 nümunə 41.3
1.129 CO2 qazının kütlə miqdarı 1 nümunə 17.70
1.130 Sodanın kütlə payı 1 nümunə 23.60
1.131 Süd turşusu 1 nümunə 17.70
1.132 Polifosfatlar 1 nümunə 23.60
1.133 Permanqanat indeksi 1 nümunə 23.60
1.134 Sərbəst xlor qalığı 1 nümunə 23.60
1.135 Elektrik keçiriciliyi 1 nümunə 11.80
1.136 Qələvilik 1 nümunə 23.60
1.137 Ümumi ekstraktivlik 1 nümunə 23.60
1.138 Gətirilmiş ekstraktivlik 1 nümunə 23.60
1.139 Sərbəst kükürd dioksid 1 nümunə 23.60
1.140 Ümumi kükürd dioksid 1 nümunə 23.60
1.141 Titrlənən turşuluq 1 nümunə 17.70
1.142 Özlülük 1 nümunə 17.70
1.143 Kofein 1 nümunə 53.10
1.144 Taurin 1 nümunə 70.80
1.145 Tanin 1 nümunə 53.10
1.146 Polifenolların (aşılayıcı maddələrin ) 1 nümunə 25.96
1.147 Energetik dəyər 1 nümunə 29.50
1.148 Turşuluq ədədi 1 nümunə 23.60
1.149 Sabunlaşma ədədi 1 nümunə 23.60
1.150 Sabunlaşmayan maddələr 1 nümunə 23.60
1.151 Sabunun miqdarı 1 nümunə 23.60
1.152 Ətin kütlə B155:D175 payı 1 nümunə 23.60
1.153 Şəkərin kütlə payı 1 nümunə 35.40
1.154 Reduksiyaedici maddələr 1 nümunə 23.60
1.155 Quru qalıq 1 nümunə 17.70
1.156 Trans izomerlər 1 nümunə 118.00
1.157 Karbohidratlar 1 nümunə 35.40
1.158 Üzvi turşuların təyini (sirkə turşusuna hesabən) 1 nümunə 23.60
1.159 Ümumi alkoqol 1 nümunə 23.60
1.160 Faktiki alkoqol 1 nümunə 23.60
1.161 Sərbəst yağ turşuları 1 nümunə 23.60
1.162 Əsas maddənin kütlə payı 1 nümunə 23.60
1.163 Prolinin təyini 1 nümunə 53.10
1.164 Həll olunmayan maddələr 1 nümunə 17.70
1.165 Somatik hüceyrə 1 nümunə 17.70
1.166 Alovlanma temperaturu 1 nümunə 17.70
1.167 Suyun kütlə payı 1 nümunə 17.70
1.168 Əlavə edilmiş suyun miqdarı 1 nümunə 17.70
1.169 Balıq kürüsünün əsilliliyi (mikroskopik) 1 nümunə 17.70
1.170 Fosfataza 1 nümunə 23.60
1.171 Uçucu birləşmələrdə azotun kütlə payı (balıq və balıq məhsullarında) 1 nümunə 35.40
1.172 Yağ olmayan qarışıqların kütlə payı 1 nümunə 23.60
2 Qida mikrobiologiyası
2.1 Salmonella 1 nümunə 53.10
2.2 BÇQB (koliformlar) 1 nümunə 35.40
2.3 MAFAnMM 1 nümunə 23.60
2.4 Kif 1 nümunə 23.60
2.5 Maya 1 nümunə 23.60
2.6 Kif və Maya birlikdə 1 nümunə 35.40
2.7 Clostridium perfringens 1 nümunə 76.70
2.8 Enterococcus 1 nümunə 47.20
2.9 Enterobakteriyalar 1 nümunə 47.20
2.10 B.Cerius 1 nümunə 53.10
2.11 B.subtilus 1 nümunə 51.92
2.12 Pseudomonas aeruginosa 1 nümunə 56.64
2.13 Koaqulyaz müsbət stafilokoklar (Staphylococcus aureus) 1 nümunə 44.84
2.14 E.coli 1 nümunə 35.40
2.15 L.monosytogenes 1 nümunə 80.24
2.16 Legionella 1 nümunə 70.80
2.17 Kartof xəstəliyi 1 nümunə 17.70
2.18 Sulfidreduksiyaedici klostridium 1 nümunə 35.40
2.19 Süd turşusu bakteriyalar 1 nümunə 30.68
2.20 Anaerob bakterialar 1 nümunə 23.60
2.21 Proteus 1 nümunə 43.66
2.22 Sənaye sterilliyi 1 nümunə 23.60
2.23 V.parahaemolyticus 1 nümunə 41.30
2.24 Şigella 1 nümunə 70.80
2.25 Cronobacter spp 1 nümunə 43.66
2.26 Streptococcus termophilus 1 nümunə 47.20
2.27 V. Chlorea 1 nümunə 41.30
2.28 Suda BÇQB (koliformlar) 1 nümunə 47.20
2.29 Suda BÇQB (fekal) 1 nümunə 47.20
2.30 MAFAnMM 22 (Suda) 1 nümunə 17.70
2.31 MAFAnMM 37 (Suda) 1 nümunə 17.70
2.32 Compylobacter (VİDAS Express metodu) 1 nümunə 94.40
2.33 E.coli 0157 (VİDAS Express metodu) 1 nümunə 118.00
2.34 L.monosytogenes (VİDAS Express metodu) 1 nümunə 212.40
2.35 Salmonella (VİDAS Express metodu) 1 nümunə 106.20
2.36 Bacillus mesentericus 1 nümunə 35.40
2.37 Enterobacter sakazakii 1 nümunə 35.40
2.38 Stafilokok enterotoksinləri 1 nümunə 76.70
2.39 E.Coli 0157 (klassik metod) 1 nümunə 76.70
3 Qida məhsullarının toksikologiyası
3.1 Antibiotiklər 1 nümunə 251.42
3.2 Aflatoksin B1 1 nümunə 82.60
3.3 Aflatoksin B2 1 nümunə 82.60
3.4 Aflatoksin G1 1 nümunə 82.60
3.5 Aflatoksin G2 1 nümunə 82.60
3.6 Total aflatoksin 1 nümunə 82.60
3.7 Aflatoksin M1 1 nümunə 141.60
3.8 Okratoksin A 1 nümunə 141.60
3.9 Dezoksinivalenol (Vomitoksin) 1 nümunə 141.60
3.10 T-2 toksin 1 nümunə 141.60
3.11 Patulin 1 nümunə 141.60
3.12 Zearalenon 1 nümunə 141.60
3.13 Toksik 5 metal (As və Hg istisna olmaqla) 1 nümunə 177.00
3.14 Kadmium (Cd) 1 nümunə 47.20
3.15 Qurğuşun (Pb) 1 nümunə 47.20
3.16 Mis (Cu) 1 nümunə 47.20
3.17 Dəmir (Fe) 1 nümunə 47.20
3.18 Qalay (Sn) 1 nümunə 47.20
3.19 Sink (Zn) 1 nümunə 47.20
3.20 Civə (Hg) 1 nümunə 47.20
3.21 Manqan (Mn) təyini 1 nümunə 30.00
3.22 Kobalt (Co) 1 nümunə 30.00
3.23 Selen (Se) 1 nümunə 30.00
3.24 Nikel (Ni) 1 nümunə 30.00
3.25 Aluminium (Al) 1 nümunə 30.00
3.26 Argentium (Ag) 1 nümunə 30.00
3.27 Berilium (Be) 1 nümunə 30.00
3.28 Barium (Ba) 1 nümunə 30.00
3.29 Magnezium (Mg) 1 nümunə 30.00
3.30 Xrom (Cr) 1 nümunə 30.00
3.31 Sivuş yağlarının (Ali spirtlər) kütlə qatılığının təyini 1 nümunə 50.00
3.32 Metil spirtinin həcm payının 1 nümunə 50.00
3.33 Aldehidlərin kütlə qatılığının təyini 1 nümunə 50.00
3.34 Mürəkkəb efirlərlərin kütlə qatılığının təyini 1 nümunə 50.00
3.35 Qidada pestisid qalığının təyini (1 pestisid qrupu) 1 nümunə 120.00
3.36 Eyni qrupa daxil olan pestisidlərin hər biri üçün 1 nümunə 10.00
3.37 Hormonlar;Testesteron, DES, metiltestesteron, progestesteron (hər maddə üzrə) 1 nümunə 150.00
3.38 Konservantların təyini (Benzoy turşusu,sorbin turşusu) hər bir parametr üçün 1 nümunə 60.00
3.39 Rəngləyicilərin təyini hər bir parametr üçün 1 nümunə 60.00
3.40 Emulqatorlar(dadlandırıcılar, ətirləndiricilər) hər bir parametr üçün 1 nümunə 120.00
4 Radiologiya
4.1 Radioaktiv yod (I) 1 nümunə 50.00
4.2 Radioaktiv Kalium (K) 1 nümunə 50.00
4.3 Sezium-137 1 nümunə 50.00
4.4 Stronsium-90 1 nümunə 50.00
5 Molekulyar-biologiya (Polimeraz Zəncirvari Reaksiya)
5.1 PZR metod Bruselyoz (süd və süd məhsulları) 1 nümunə 350.00
5.2 PZR metod Bruselyoz (süd və süd məhsulları) 10 nümunə 3500.00
5.3 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) 1 nümunə 390.00
5.4 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) 5 nümunə 800.00
5.5 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) 10 nümunə üçün 10 nümunə 1325.00
5.6 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum 1 nümunə 375.00
5.7 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum 5 nümunə 795.00
5.8 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum 10 nümunə 1325.00
5.9 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar 1 nümunə 360.00
5.10 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test 10 nümunə 1360.00
5.10 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar 5 nümunə 780.00
5.11 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar 10 nümunə 1325.00
5.12 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr 1 nümunə 415.00
5.13 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr 5 nümunə 840.00
5.14 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr 10 nümunə 1325.00
5.15 GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında 1 nümunə 650.00
5.16 GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında 5 nümunə 1480.00
5.17 GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında 10 nümunə 2540.00
5.18 PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini 1 nümunə 250.00
5.19 PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini 5 nümunə 495.00
5.20 PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini 10 nümunə 800.00
5.21 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün 1 nümunə 205.00
5.22 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün 5 nümunə 400.00
5.23 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün 10 nümunə 640.00
5.24 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün 1 nümunə 225.00
5.25 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün 5 nümunə 445.00
5.26 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün 10 nümunə 735.00
5.27 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini 1 nümunə 340.00
5.28 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini 5 nümunə 725.00
5.29 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini 10 nümunə 1200.00
5.30 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində 1 nümunə 345.00
5.31 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində 5 nümunə 655.00
5.32 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində 10 nümunə 1035.00
5.33 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində 1 nümunə 480.00
5.34 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində 5 nümunə 1000.00
5.35 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində 10 nümunə 1660.00
5.36 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində 1 nümunə 285.00
5.37 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində 5 nümunə 550.00
5.38 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində 10 nümunə 880.00
5.39 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test 1 nümunə 400.00
5.40 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test 5 nümunə 830.00
5.42 PZR metodu Allergen (Qluten) təyini 1 nümunə 415.00
5.43 PZR metodu Allergen (Qluten) təyini 5 nümunə 860.00
5.44 PZR metodu Allergen (Qluten) təyini 10 nümunə 1410.00
5.45 PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini 1 nümunə 255.00
5.46 PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini 5 nümunə 480.00
5.47 PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini 10 nümunə 760.00
5.48 PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium botulinum 1 nümunə 355.00
5.49 PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium botulinum 5 nümunə 730.00
5.50 PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium botulinum 10 nümunə 1165.00
5.51 PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini E.Coli O157 1 nümunə 355.00
5.52 PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini E.Coli O157 5 nümunə 730.00
5.53 PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini E.Coli O157 10 nümunə 1165.00
5.54 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Vibrio 1 nümunə 640.00
5.55 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Vibrio 5 nümunə 700.00
5.56 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Vibrio 10 nümunə 1150.00
5.57 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini L.monosytogenes 1 nümunə 640.00
5.58 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini L.monosytogenes 5 nümunə 700.00
5.59 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini L.monosytogenes 10 nümunə 1150.00
5.60 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yersina enterocolitica and Yersina pseudotuberculosis 1 nümunə 340.00
5.61 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yersina enterocolitica and Yersina pseudotuberculosis 5 nümunə 720.00
5.62 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yersina enterocolitica and Yersina pseudotuberculosis 10 nümunə 1170.00
5.63 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Salmonella 1 nümunə 365.00
5.64 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Salmonella 5 nümunə 755.00
5.65 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Salmonella 10 nümunə 1210.00
5.66 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yeast and Mold-Kif və Maya 1 nümunə 365.00
5.67 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yeast and Mold-Kif və Maya 5 nümunə 755.00
5.68 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yeast and Mold-Kif və Maya 10 nümunə 1210.00
6 Bioloji Fəallığa malik Qida Əlavələri və Qida Əlavələri
6.1 Bioloji Aktiv əlavələrin (BAƏ) ilkin ekspertizası 1 nümunə 1060.00
6.2 Bioloji Aktiv əlavələrin (BAƏ) təkrar ekspertizası 1 nümunə 530.00
6.3 Bioloji preparatların və pestisidlərin keyfiyyət göstəricilərinin təyini 1 nümunə 500.00
6.4 Vitaminlərin təyini (B qrupu, C, A, D, E vitaminləri) hər bir parametr üçün 1 nümunə 150.00
6.5 Tərkib təyini (FTIR metodu ilə) 1 nümunə 120.00
6.6 Tərkib təyini (Xromatoqrafiya metodu ilə) 1 nümunə 150.00
6.7 Ekstraksiya maddələrinin (Bitki və heyvan mənşəli) təyini 1 nümunə 150.00
6.8 Amin turşuların təyini (hər bir parametr üzrə) 1 nümunə 150.00
6.9 Mineralların təyini (Mg, Al,Mn,Co, Se, Ni,) hər bir parametr üçün 1 nümunə 30.00
6.10 Toksik metalların miqdarı (Pb, Cd, As,Hg, Sn, Cu,Fe,Zn,) hər bir parametr üçün 1 nümunə 40.00
6.11 Bioloji fəllağa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 1 nümunə 60.00
7 Qablaşdırma materialları
7.1 Üzvi tərkibinin təyini (Qablaşma materialının mənşə təyini) 1 nümunə 100.00
7.2 Element tərkibinin təyini 1 nümunə 100.00
7.3 Suda ümumi miqrasiyanın təyini (Su əsaslı qida) 1 nümunə 100.00
7.4 Etanolda ümumi miqrasiyanın təyini (Alkoqollu qida) 1 nümunə 100.00
7.5 Asetat turşusunda ümumi miqrasiyanın təyini (turşu əsaslı qida) 1 nümunə 100.00
7.6 Yağda ümumi miqrasiyanın təyini (yağ əsaslı qida) 1 nümunə 155.00
7.7 Akrilonitrilin miqrasiyasının təyini 1 nümunə 100.00
7.8 Metanol miqrasiyasının təyini 1 nümunə 100.00
7.9 Etilenqlikolun miqrasiyasının təyini 1 nümunə 105.00
7.10 E-Kaprolaktamın miqrasiyasının təyini 1 nümunə 210.00
7.11 Heksametilendiaminin miqrasiyasının təyini 1 nümunə 105.00
7.12 Melaminin miqrasiyasının təyini 1 nümunə 180.00
7.13 Fenolun miqrasiyasının təyini 1 nümunə 100.00
7.14 Benzolun miqrasiyasının təyini 1 nümunə 100.00
7.15 Difenilolpropanın miqrasiyasının təyini 1 nümunə 100.00
7.16 Epixlorhidrin təyini 1 nümunə 120.00
7.17 2,2-bis-(4-hidroksofenil)-propan (BPA) 1 nümunə 120.00
7.18 Ftalatların (DINP, DEHP, DNOP, DIDP, BBP, DBP) təyini .Hər bir maddə üçün 1 nümunə 150.00
7.19 Nitrozaminlərin təyini (NDMA,NDEA,NDPA,NDBA,NPİP,NPYR,NMOR,NDBzA,NDİNA,NMPhA,NEPhA) Hər bir maddə üzrə 1 nümunə 100.00
7.20 Antioksidantların təyini (2,6-bis (1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol (Antioxsidant BHT), 2,2-metilenebis (6-(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol) Antioxsidant 2246,2-merkaptobenzotiazol (MBT)) Hər bir maddə üzrə 1 nümunə 160.00
7.21 Formaldehidin miqrasiyasının təyini 1 nümunə 100.00
7.22 Asetaldehid 1 nümunə 100.00
7.23 Rəng davamlılığının təyini 1 nümunə 100.00
7.24 Kartonda sellulozanın miqdarının təyini 1 nümunə 100.00
7.25 Kağızda ümumi miqrasiyanın təyini 1 nümunə 120.00
7.26 Sterilizasiya zamanı boya və lak örtüklərinin davamlılığı 1 nümunə 80.00
7.27 Qalay (Sn) təyini 1 nümunə 40.00
7.28 Epixlorhidrin təyini 1 nümunə 100.00
7.29 Difenilpropan 1 nümunə 50.00
7.30 Ağır metallar (Cd,Pb, As,Hg) hər bir metal üçün 1 nümunə 40.00
7.31 Qida ilə təmasda olan maddə və qablaşdırma materiallarda miqrasiya edən elementlərin təyini (Ba, Li, Al, Fe, Mn, Mg, Cr, Co, Cu, Sb, Cd, Pb, As, Zn) hər bir element üçün 1 nümunə 40.00
7.32 Titandioksit (TiO2) təyini 1 nümunə 75.00
7.33 3-monoxloropropan-1,2-diol (3-MCPD) və onun analoqlarının təyini 1 nümunə 150.00
7.34 Primary Aromatic Amins (PAA) 1 nümunə 135.00
7.35 Politsiklik aromatik birləşmələrin təyini (PAH) 1 nümunə 135.00
7.36 Xinin analizi 1 nümunə 120.00
7.37 Metanol təyini (qablaşdırma materialı) 1 nümunə 100.00
7.38 Aseton təyini 1 nümunə 100.00
7.39 Vinilxlorid 1 nümunə 110.00
7.40 Metilasetat təyini 1 nümunə 110.00
7.41 Polietilentereftalat təyini 1 nümunə 110.00
7.42 Vinilasetat təyini 1 nümunə 110.00
7.43 Stirol təyini (qablaşdırma materialı) 1 nümunə 110.00
7.44 Butadien təyini 1 nümunə 110.00
7.45 Metilmetakrilat təyini 1 nümunə 110.00
Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır