AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Qida təhlükəsizliyi sahəsində göstərilən xidmət və tariflər

Sıra №-siXidmətin adıÖlçü vahidiXidmət haqqı (manatla)
1Qida məhsullarının fiziki-kimyəvi göstəriciləri  
1.1Orqanoleptika (xarici görünüşü, rəngi, dadı, iyi)1 nümunə11.8
1.2Rəng təyini1 nümunə11.8
1.3Bulanıqlıq1 nümunə11.8
1.4pH1 nümunə17.7
1.5Sıxlıq1 nümunə11.8
1.6Hidrokarbonat1 nümunə23.6
1.7Karbonat ionu1 nümunə23.6
1.8Natrium ionları1 nümunə23.6
1.9Kalium ionları1 nümunə23.6
1.1Magnesium ionları1 nümunə23.6
1.11Kalsium ionları1 nümunə23.6
1.12Sulfatlar1 nümunə23.6
1.13Yodun kütlə payı1 nümunə23.6
1.14Flüoridlər1 nümunə17.7
1.15Xloridlər1 nümunə23.6
1.16Ümumi codluq1 nümunə17.7
1.17Ümumi turşuluq1 nümunə17.7
1.18Davamlılıq1 nümunə23.6
1.19Hidrogen peroksid1 nümunə17.7
1.2Natrium xlorid1 nümunə23.6
1.21Sterollar1 nümunə76.7
1.22Nəmlik və uçucu maddələr1 nümunə29.5
1.23Süddə zülal1 nümunə29.5
1.24Süddə təmizlik1 nümunə11.8
1.25Təzəlik (ət və ət məhsullarında)1 nümunə23.6
1.26Dovşan ətində orqanoleptika1 nümunə23.6
1.27Peroksid ədədi1 nümunə17.7
1.28Nəmlik1 nümunə17.7
1.29Zərərvericilərlə yoluxma1 nümunə11.8
1.3Kül1 nümunə17.7
1.31Yod ədədi1 nümunə23.6
1.32Sınma ədədi1 nümunə17.7
1.33Fosforlu maddələrin kütlə payı1 nümunə23.6
1.34Omeqa 3 yağ turşusu1 nümunə118
1.35Yağ turşuları1 nümunə118
1.36Yağın ərimə temperaturu1 nümunə23.6
1.37Yağlılıq1 nümunə23.6
1.38Karatinoid1 nümunə23.6
1.39Yumurtanın çəkisi1 nümunə14.16
1.4Yumurtada təzəlik (kateqoriya)1 nümunə11.8
1.41Formol1 nümunə17.7
1.42Peroksidaza fermenti1 nümunə17.7
1.43Qlikogen1 nümunə29.5
1.44Məsaməlik1 nümunə11.8
1.45Maqnit qarışığı1 nümunə17.7
1.46Yapışqanlılıq1 nümunə17.7
1.47Unda irilik1 nümunə17.7
1.48Cücərmə enerjisi1 nümunə23.6
1.49Dənli bitkilərin tipinə görə tərkibi1 nümunə17.7
1.5Sürməli dən, ümumi dən qarışığı, bitbağa ilə yoluxma1 nümunə17.7
1.51Buğdada nazik təbəqə1 nümunə17.7
1.52Təzə üzümdə şəkərlilik1 nümunə23.6
1.53Protein1 nümunə29.5
1.54Köpmə qüvvəsi1 nümunə23.6
1.55Qırıntılar (makaron məmulatlarında)1 nümunə17.7
1.56Tozcuqlar (balda)1 nümunə17.7
1.57İnvert şəkər1 nümunə23.6
1.58Saxaroza1 nümunə23.6
1.59Diastaza rəqəmi1 nümunə23.6
1.6Oksimetilfurfurol (hidroksimetilfurfurolun keyfiyyət analizi)1 nümunə23.6
1.61Hidroksimetilfurfurolun miqdari analizi1 nümunə47.2
1.62Zibilin təyini (tütün məmulatlarında)1 nümunə17.7
1.63Kənar qatışıqlar1 nümunə17.7
1.64Öz formasını saxlama qabiliyyəti (makaron məmulatlarında)1 nümunə17.7
1.65Zədələnmiş toxumlar1 nümunə17.7
1.66Taxıl zərərvericiləri ilə yoluxma1 nümunə17.7
1.67Siqaretin ümumi və filtirin uzunluğu1 nümunə17.7
1.68Tozun kütlə payı1 nümunə17.7
1.69Fermentləşmiş tütünün miqdarı1 nümunə17.7
1.7Üyünmənin iriliyi1 nümunə11.8
1.71Efir yağları1 nümunə23.6
1.72Sulfid turşusu1 nümunə23.6
1.73Netto çəkinin təyini1 nümunə17.7
1.74Qənnadı məmulatlarında rəng təyini1 nümunə17.7
1.75Qənnadı məmulatlarında deformasiyaya uğramış məhsulun kütlə payı1 nümunə17.7
1.76Qənnadı məmulatlarında islanma dərəcəsi1 nümunə17.7
1.77Şəkər tozunda iriliyik dərəcəsi1 nümunə18.88
1.78Qənnadı məmulatlarında xırdalıq və sıxlıq1 nümunə17.7
1.79Qənnadı məmulatlarında quru yağsız süd qalığı1 nümunə23.6
1.8Qənnadı məmulatlarında kakao qalığı1 nümunə23.6
1.81Suda həll olan külün kütlə payı1 nümunə17.7
1.82Nəm sellulozanın kütlə payı1 nümunə17.7
1.83Suda həll olan ekstraktiv maddələr1 nümunə17.7
1.84Quru maddə1 nümunə17.7
1.85Çöküntünün kütlə miqdarı1 nümunə17.7
1.86Əlavə bitki mənşəli qarışıqlar1 nümunə17.7
1.87Şirələrin lətlərinin kütlə miqdarı1 nümunə17.7
1.88Kükürd anhidridi1 nümunə21.24
1.89Mineral qarışıqlar1 nümunə17.7
1.9Sorbin turşusu1 nümunə70.8
1.91Benzoy turşusu1 nümunə70.8
1.92Sirkə turşusunun kütlə payı1 nümunə23.6
1.93Nitritlər1 nümunə23.6
1.94Nitratlar1 nümunə23.6
1.95Nişasta1 nümunə23.6
1.96Şirədə alma turşusunun kütlə payı1 nümunə23.6
1.97Dəmir oksidinin kütlə payı1 nümunə23.6
1.98Suda həll olmayan çöküntünün kütlə payı1 nümunə23.6
1.99Düşmə ədədi1 nümunə17.7
1.1Natura1 nümunə17.7
1.101Anbar zərərvericiləri1 nümunə17.7
1.102Keyfiyyətli özək1 nümunə11.8
1.103Ləpələrin miqdarı: sınıq və mexaniki zədələnmiş1 nümunə11.8
1.104Büzüşmüş, qurumuş, inkişaf etməmiş ləpələr1 nümunə11.8
1.105Zərərvericilərlə zədələnmiş, acılaşmış ləpələr1 nümunə11.8
1.106Kiflənmiş, özəyi saralmış ləpələrin təyini, qabıqla və qarışıqlarla çirklənməsinin təyini, diri zərərvericilərin olması1 nümunə17.7
1.107Şüşəvarilik1 nümunə17.7
1.108Tam bişməsi (makaron məmulatları)1 nümunə17.7
1.109Furfurolun kütlə miqdarı1 nümunə23.6
1.11Etil spirtinin həcm payı1 nümunə17.7
1.111Tündlülük1 nümunə17.7
1.112Şəkərin kütlə qatılığı1 nümunə35.4
1.113Fruktoza1 nümunə47.2
1.114Qlükoza1 nümunə47.2
1.115Saxaroza1 nümunə47.2
1.116Laktoza1 nümunə47.2
1.117Maltoza1 nümunə47.2
1.118Qliserin1 nümunə47.2
1.119Limon turşusu1 nümunə41.3
1.12Alma turşusu1 nümunə41.3
1.121Çaxır turşusu1 nümunə41.3
1.122Uçucu turşular1 nümunə23.6
1.123Nisbi sıxlıq1 nümunə17.7
1.124Antosianlar və onun törəmələri1 nümunə88.5
1.125Malvidin diqlükozid və onun törəmələri1 nümunə88.5
1.126Həqiqi ekstrakt, başlanğıc susloda quru maddə1 nümunə23.6
1.127Briks ədədi1 nümunə17.7
1.128Fenol və furan birləşmələri1 nümunə41.3
1.129CO2 qazının kütlə miqdarı 1 nümunə17.7
1.13Sodanın kütlə payı1 nümunə23.6
1.131Süd turşusu 1 nümunə17.7
1.132Polifosfatlar1 nümunə23.6
1.133Permanqanat indeksi1 nümunə23.6
1.134Sərbəst xlor qalığı1 nümunə23.6
1.135Elektrik keçiriciliyi1 nümunə11.8
1.136Qələvilik1 nümunə23.6
1.137Ümumi ekstraktivlik1 nümunə23.6
1.138Gətirilmiş ekstraktivlik1 nümunə23.6
1.139Sərbəst kükürd dioksid1 nümunə23.6
1.14Ümumi kükürd dioksid1 nümunə23.6
1.141Titrlənən turşuluq1 nümunə17.7
1.142Özlülük1 nümunə17.7
1.143Kofein1 nümunə53.1
1.144Taurin1 nümunə70.8
1.145Tanin1 nümunə53.1
1.146Polifenolların (aşılayıcı maddələr)1 nümunə25.96
1.147Energetik dəyər1 nümunə29.5
1.148Turşuluq  ədədi1 nümunə23.6
1.149Sabunlaşma ədədi 1 nümunə23.6
1.15Sabunlaşmayan maddələr1 nümunə23.6
1.151Sabunun miqdarı1 nümunə23.6
1.152Ətin kütləB155:D175 payı1 nümunə23.6
1.153Şəkərin kütlə payı1 nümunə35.4
1.154Reduksiyaedici maddələr1 nümunə23.6
1.155Quru qalıq1 nümunə17.7
1.156Trans izomerlər1 nümunə118
1.157Karbohidratlar1 nümunə35.4
1.158Üzvi turşuların təyini (sirkə turşusuna hesabən)1 nümunə23.6
1.159Ümumi alkoqol1 nümunə23.6
1.16Faktiki alkoqol1 nümunə23.6
1.161Sərbəst yağ turşuları1 nümunə23.6
1.162Əsas maddənin kütlə payı1 nümunə23.6
1.163Prolinin təyini1 nümunə53.1
1.164Həll olunmayan maddələr1 nümunə17.7
1.165Somatik hüceyrə1 nümunə17.7
1.166Alovlanma temperaturu1 nümunə17.7
1.167Suyun kütlə payı1 nümunə17.7
1.168Əlavə edilmiş suyun miqdarı1 nümunə17.7
1.169Balıq kürüsünün əsilliliyi (mikroskopik)1 nümunə17.7
1.17Fosfataza 1 nümunə23.6
1.171Uçucu birləşmələrdə azotun kütlə payı (balıq və balıq məhsullarında)1 nümunə35.4
1.172Yağ olmayan qarışıqların kütlə payı1 nümunə23.6
1.173Diastaza ədədi (Bal yarmarkası)1 nümunə20.0
2Qida mikrobiologiyası  
2.1Salmonella1 nümunə53.1
2.2BÇQB (koliformlar)1 nümunə35.4
2.3MAFAnMM1 nümunə23.6
2.4Kif1 nümunə23.6
2.5Maya1 nümunə23.6
2.6Kif və Maya birlikdə1 nümunə35.4
2.7Clostridium perfringens1 nümunə76.7
2.8Enterococcus1 nümunə47.2
2.9Enterobakteriyalar1 nümunə47.2
2.1B.Cerius1 nümunə53.1
2.11B.subtilus1 nümunə51.92
2.12Pseudomonas aeruginosa1 nümunə56.64
2.13Koaqulyaz müsbət stafilokoklar (Staphylococcus aureus)1 nümunə44.84
2.14E.Coli1 nümunə35.4
2.15L.monosytogenes1 nümunə80.24
2.16Legionella1 nümunə70.8
2.17Kartof xəstəliyi 1 nümunə17.7
2.18Sulfidreduksiyaedici klostridium1 nümunə35.4
2.19Süd turşusu bakteriyalar1 nümunə30.68
2.2Anaerob bakterialar1 nümunə23.6
2.21Proteus 1 nümunə43.66
2.22Sənaye sterilliyi1 nümunə23.6
2.23V.parahaemolyticus1 nümunə41.3
2.24Şigella1 nümunə70.8
2.25Cronobacter spp1 nümunə43.66
2.26Streptococcus termophilus 1 nümunə47.2
2.27V. Chlorea1 nümunə41.3
2.28Suda BÇQB (koliformlar) 1 nümunə47.2
2.29Suda BÇQB (fekal) 1 nümunə47.2
2.3MAFAnMM 22 (Suda)1 nümunə17.7
2.31MAFAnMM 37 (Suda)1 nümunə17.7
2.32Compylobacter (VİDAS Express metodu)1 nümunə94.4
2.33E.coli 0157 (VİDAS Express metodu)1 nümunə118
2.34L.monosytogenes (VİDAS Express metodu)1 nümunə212.4
2.35Salmonella (VİDAS Express metodu)1 nümunə106.2
2.36Bacillus mesentericus1 nümunə35.4
2.37Enterobacter sakazakii1 nümunə35.4
2.38Stafilokok enterotoksinləri 1 nümunə76.7
2.39E.Coli 0157 (klassik metod)1 nümunə76.7
3Qida məhsullarının toksikologiyası  
3.1Antibiotiklər 1 nümunə251.42
3.2Aflatoksin B11 nümunə82.6
3.3Aflatoksin B21 nümunə82.6
3.4Aflatoksin G11 nümunə82.6
3.5Aflatoksin G21 nümunə82.6
3.6Total aflatoksin1 nümunə82.6
3.7Aflatoksin M11 nümunə141.6
3.8Okratoksin A1 nümunə141.6
3.9Dezoksinivalenol (Vomitoksin)1 nümunə141.6
3.1T-2 toksin1 nümunə141.6
3.11Patulin1 nümunə141.6
3.12Zearalenon1 nümunə141.6
3.13Toksik 5 metal (As və Hg istisna olmaqla)1 nümunə177
3.14Kadmium (Cd)1 nümunə47.2
3.15Qurğuşun (Pb)1 nümunə47.2
3.16Mis (Cu)1 nümunə47.2
3.17Dəmir (Fe)1 nümunə47.2
3.18Qalay (Sn)1 nümunə47.2
3.19Sink (Zn)1 nümunə47.2
3.2Civə (Hg)1 nümunə47.2
3.21Arsen (As)1 nümunə47.2
3.22Kalium (K)1 nümunə35.4
3.23Natrium (Na)1 nümunə35.4
3.24Vanadium (V)1 nümunə35.4
3.25Manqan (Mn)1 nümunə35.4
3.26Kobalt (Co)1 nümunə35.4
3.27Selen (Se)1 nümunə35.4
3.28Nikel (Ni)1 nümunə35.4
3.29Aluminium (Al)1 nümunə35.4
3.3Argentium (Ag)1 nümunə35.4
3.31Berilium (Be)1 nümunə35.4
3.32Barium (Ba)1 nümunə35.4
3.33Magnezium (Mg)1 nümunə35.4
3.34Xrom (Cr)1 nümunə35.4
3.35Sivuş yağlarının (Ali spirtlər) kütlə qatılığı1 nümunə59
3.36Metil spirtinin həcm payının1 nümunə59
3.37Aldehidlərin kütlə qatılığı1 nümunə59
3.38Mürəkkəb efirlərlərin kütlə qatılığı1 nümunə59
3.39Pestisid qalığı (qida məhsullarında)1 nümunə141.6
3.4Hormonlar: testosteron, DES, metiltestosteron, progesteron və b. (hər maddə üzrə)1 nümunə177
3.41Rəngləyicilər1 nümunə141.6
3.42Emulqatorlar1 nümunə141.6
3.43Dadlandırıcılar1 nümunə141.6
3.44Ətirləndiricilər 1 nümunə141.6
3.45Orta efirlərin kütlə qatılığı1 nümunə59
3.46Benzapiren1 nümunə255.4582
3.47PAH (Politsiklik aromatik hidrokarbonlar) total1 nümunə295
3.48PAH (Politsiklik aromatik hidrokarbonların - benzo(a)piren, benzo(a)anthrasen, benzo(b)floranthen, krisen) təyini (hər bir parametr üçün)1 nümunə165.2
3.49Histamin1 nümunə76.7
3.5Taurin (Q-TOF metodu ilə)1 nümunə236
3.51B qrupu vitaminləri (B1, B2, B3(PP), B5, B6, B7, B9 (Fol turşusu), B12 və b.) hər bir parametr üçün1 nümunə177
3.52Vitaminlər (C, A, D, E, K və b. vitaminlər) hər bir parametr üçün1 nümunə177
3.53İnozitol1 nümunə236
3.54Qlükoronolakton1 nümunə236
3.55Kreatin1 nümunə236
4Radiologiya  
4.1Radioaktiv yod (I)1 nümunə59
4.2Radioaktiv Kalium (K)1 nümunə59
4.3Sezium-1371 nümunə59
4.4Stronsium-901 nümunə59
5Molekulyar-biologiya (Polimeraz Zəncirvari Reaksiya)  
5.1PZR metod Bruselyoz (süd və süd məhsulları)1 nümunə413
5.2GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə)1 nümunə460.2
5.3GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) (5 nümunə üçün)1 nümunə188.8
5.4GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) (10 nümunə üçün)1 nümunə156.35
5.5GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum1 nümunə442.5
5.6GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum (5 nümunə üçün)1 nümunə187.62
5.7GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum (10 nümunə üçün)1 nümunə156.35
5.8GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar1 nümunə424.8
5.9PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test (10 nümunə üçün)1 nümunə160.48
5.1GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar (5 nümunə üçün)1 nümunə184.08
5.11GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar (10 nümunə üçün)1 nümunə156.35
5.12GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr1 nümunə489.7
5.13GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr (5 nümunə üçün)1 nümunə198.24
5.14GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr (10 nümunə üçün)1 nümunə156.35
5.15GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında1 nümunə767
5.16GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında (5 nümunə üçün)1 nümunə349.28
5.17GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında (10 nümunə üçün)1 nümunə299.72
5.18PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini1 nümunə295
5.19PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini (5 nümunə üçün)1 nümunə116.82
5.2PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini (10 nümunə üçün)1 nümunə94.4
5.21PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün1 nümunə241.9
5.22PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün (5 nümunə üçün)1 nümunə94.4
5.23PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün (10 nümunə üçün)1 nümunə75.52
5.24PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün1 nümunə265.5
5.25PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün (5 nümunə üçün)1 nümunə105.02
5.26PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün (10 nümunə üçün)1 nümunə86.73
5.27PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini1 nümunə401.2
5.28PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini (5 nümunə üçün)1 nümunə171.1
5.29PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini (10 nümunə üçün)1 nümunə141.6
5.3PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində1 nümunə407.1
5.31PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində (5 nümunə üçün)1 nümunə154.58
5.32PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində (10 nümunə üçün)1 nümunə122.13
5.33PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində1 nümunə566.4
5.34PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində (5 nümunə üçün)1 nümunə236
5.35PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində (10 nümunə üçün)1 nümunə195.88
5.36PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində1 nümunə336.3
5.37PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində (5 nümunə üçün)1 nümunə129.8
5.38PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində (10 nümunə üçün)1 nümunə103.84
5.39PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test1 nümunə472
5.4PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test (5 nümunə üçün)1 nümunə195.88
5.41PZR metodu Allergen (Qluten) təyini1 nümunə489.7
5.42PZR metodu Allergen (Qluten) təyini (5 nümunə üçün)1 nümunə202.96
5.43PZR metodu Allergen (Qluten) təyini (10 nümunə üçün)1 nümunə166.38
5.44PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini1 nümunə300.9
5.45PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini (5 nümunə üçün)1 nümunə113.28
5.46PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini (10 nümunə üçün)1 nümunə89.68
5.47PZR metodu Allergen (Yumurta) təyini1 nümunə300.9
5.48PZR metodu Allergen (Yumurta) təyini (5 nümunə üçün)1 nümunə113.28
5.49PZR metodu Allergen (Yumurta) təyini (10 nümunə üçün)1 nümunə89.68
5.5PZR metodu Allergen (Yerfıstığı) təyini1 nümunə300.9
5.51PZR metodu Allergen (Yerfıstığı) təyini (5 nümunə üçün)1 nümunə113.28
5.52PZR metodu Allergen (Yerfıstığı) təyini (10 nümunə üçün)1 nümunə89.68
5.53PZR metodu Allergen (Süd) təyini1 nümunə300.9
5.54PZR metodu Allergen (Süd) təyini (5 nümunə üçün)1 nümunə113.28
5.55PZR metodu Allergen (Süd) təyini (10 nümunə üçün)1 nümunə89.68
5.56PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium botulinum1 nümunə418.9
5.57PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium botulinum (5 nümunə üçün)1 nümunə172.28
5.58PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium botulinum (10 nümunə üçün)1 nümunə137.47
5.56PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium perfringens1 nümunə418.9
5.57PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium perfringens (5 nümunə üçün)1 nümunə172.28
5.58PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium perfringens (10 nümunə üçün)1 nümunə137.47
5.59PZR metodu Plant Fungi RNT təyini1 nümunə418.9
5.6PZR metodu Plant Fungi RNT təyini (5 nümunə üçün)1 nümunə172.28
5.61PZR metodu Plant Fungi RNT təyini (10 nümunə üçün)1 nümunə137.47
5.63PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini E.Coli O1571 nümunə418.9
5.64PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini E.Coli O157 (5 nümunə üçün)1 nümunə172.28
5.65PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini E.Coli O157 (10 nümunə üçün)1 nümunə137.47
5.66PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Vibrio1 nümunə755.2
5.67PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Vibrio (5 nümunə üçün)1 nümunə165.2
5.68PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Vibrio (10 nümunə üçün)1 nümunə135.7
5.69PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini L.monosytogenes1 nümunə755.2
5.7PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini L.monosytogenes (5 nümunə üçün)1 nümunə165.2
5.71PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini L.monosytogenes (10 nümunə üçün)1 nümunə135.7
5.72PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Shigella spp1 nümunə418.9
5.73PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Şhigella spp (5 nümunə üçün)1 nümunə172.28
5.74PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Shigella spp (10 nümunə üçün)1 nümunə137.47
5.75PZR metodu Foodborn Patogenlər (multiplex)1 nümunə418.9
5.76PZR metodu Foodborn Patogenlər (multiplex) (5 nümunə üçün)1 nümunə172.28
5.77PZR metodu Foodborn Patogenlər (multiplex) (10 nümunə üçün)1 nümunə137.47
5.78PZR metodu Foodborn Enterobacter sakazakii1 nümunə418.9
5.79PZR metodu Foodborn Enterobacter sakazakii (5 nümunə üçün)1 nümunə172.28
5.8PZR metodu Foodborn Enterobacter sakazakii (10 nümunə üçün)1 nümunə137.47
5.81PZR metodu Foodborn EHEC (Enterohemorrhagic E.coli)1 nümunə418.9
5.82PZR metodu Foodborn EHEC (Enterohemorrhagic E.coli) (5 nümunə üçün)1 nümunə172.28
5.83PZR metodu Foodborn EHEC (Enterohemorrhagic E.coli) (10 nümunə üçün)1 nümunə137.47
5.84PZR metodu Foodborn ETEC (Enterotoxigenic E.coli)1 nümunə418.9
5.85PZR metodu Foodborn ETEC (Enterotoxigenic E.coli) (5 nümunə üçün)1 nümunə172.28
5.86PZR metodu Foodborn ETEC (Enterotoxigenic E.coli) (10 nümunə üçün)1 nümunə137.47
5.87PZR metodu Foodborn Diarrheal E. coli 1 nümunə418.9
5.88PZR metodu Foodborn Diarrheal E. coli (5 nümunə üçün)1 nümunə172.28
5.89PZR metodu Foodborn Diarrheal E. coli (10 nümunə üçün)1 nümunə137.47
5.9PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yersina enterocolitica and Yersina pseudotuberculosis1 nümunə401.2
5.91PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yersina enterocolitica and Yersina pseudotuberculosis (5 nümunə üçün)1 nümunə169.92
5.92PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yersina enterocolitica and Yersina pseudotuberculosis (10 nümunə üçün)1 nümunə138.06
5.93PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Salmonella1 nümunə430.7
5.94PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Salmonella (5 nümunə üçün)1 nümunə178.18
5.95PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Salmonella (10 nümunə üçün)1 nümunə142.78
5.96PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yeast and Mold-Kif və Maya1 nümunə430.7
5.97PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yeast and Mold-Kif və Maya (5 nümunə üçün)1 nümunə178.18
5.98PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yeast and Mold-Kif və Maya (10 nümunə üçün)1 nümunə142.78
6Bioloji Fəallığa malik Qida Əlavələri və Qida Əlavələri  
6.1Bioloji Aktiv əlavələrin (BAƏ) ilkin ekspertizası1 nümunə1250.8
6.2Bioloji Aktiv əlavələrin (BAƏ) təkrar ekspertizası1 nümunə625.4
6.3Pestisid qalığının təyini1 nümunə590
6.4B qrupu vitaminləri (B1, B2, B3 , B5, B6, B7, B12 və b.) hər bir parametr üçün1 nümunə177
6.5Vitaminlər (PP,C, A, D, E və b. vitaminlər) hər bir parametr üçün1 nümunə177
6.6Tərkib təyini (FTIR metodu ilə)1 nümunə141.6
6.7Tərkib təyini (xromatoqrafiya metodu ilə)1 nümunə177
6.8Ekstraksiya maddələri (bitki və heyvan mənşəli) 1 nümunə177
6.9Amin turşuların təyini (hər bir parametr üzrə)1 nümunə177
6.10Minerallar (Mg, Al, Mn, Co, Se, Ni və b.) hər bir parametr üçün1 nümunə47.2
6.11Toksik metallar (Pb, Cd, As,Hg, Sn, Cu, Fe, Zn və b.) hər bir parametr üçün1 nümunə47.2
6.12PAH (Politsiklik aromatik hidrokarbonların - benzo(a)piren, benzo(a)anthrasen, benzo(b)floranthen, krisen) təyini (hər bir parametr üçün)1 nümunə165.2
6.13Salmonella1 nümunə53.1
6.14Koaqulyaz müsbət stafilokoklar (Staphylococcus aureus)1 nümunə47.2
6.15MAFAnMM1 nümunə23.6
6.16Kif və Maya birlikdə1 nümunə35.4
6.17E.Coli1 nümunə35.4
6.18BÇQB (koliformlar)1 nümunə35.4
7Qablaşdırma materialları  
7.1Üzvi tərkibinin təyini (Qablaşma materialının mənşə təyini)1 nümunə118
7.2Element tərkibinin təyini1 nümunə118
7.3Suda ümumi miqrasiyanın təyini (Su əsaslı qida)1 nümunə118
7.4Etanolda ümumi miqrasiyanın təyini (Alkoqollu qida)1 nümunə118
7.5Asetat turşusunda ümumi miqrasiyanın təyini (turşu əsaslı qida)1 nümunə118
7.6Yağda ümumi miqrasiyanın təyini (yağ əsaslı qida)1 nümunə182.9
7.7Akrilonitrilin miqrasiyası1 nümunə118
7.8Metanol miqrasiyası1 nümunə118
7.9Etilenqlikolun miqrasiyası1 nümunə123.9
7.10E-Kaprolaktamın miqrasiyası1 nümunə247.8
7.11Heksametilendiaminin miqrasiyası1 nümunə123.9
7.12Melaminin miqrasiyası1 nümunə212.4
7.13Fenolun miqrasiyası1 nümunə118
7.14Benzolun miqrasiyası1 nümunə118
7.15Difenilolpropanın miqrasiyası1 nümunə118
7.16Epixlorhidrin 1 nümunə141.6
7.172,2-bis-(4-hidroksofenil)-propan (BPA)1 nümunə141.6
7.18Ftalatların (DINP, DEHP, DNOP, DIDP, BBP, DBP) təyini .Hər bir maddə üçün1 nümunə177
7.19Nitrozaminlərin təyini (NDMA,NDEA,NDPA,NDBA,NPİP,NPYR,NMOR,NDBzA,NDİNA,NMPhA,NEPhA) Hər bir maddə üzrə1 nümunə118
7.20Antioksidantların təyini (2,6-bis (1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol (Antioxsidant BHT), 2,2-metilenebis (6-(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol) Antioxsidant 2246,2-merkaptobenzotiazol (MBT)) Hər bir maddə üzrə1 nümunə188.8
7.21Formaldehidin miqrasiyası1 nümunə118
7.22Asetaldehid1 nümunə118
7.23Rəng davamlılığı1 nümunə118
7.24Kartonda sellulozanın miqdarı1 nümunə118
7.25Kağızda ümumi miqrasiya1 nümunə141.6
7.26Sterilizasiya zamanı boya və lak örtüklərinin davamlılığı1 nümunə94.4
7.27Qalay (Sn) 1 nümunə47.2
7.28Epixlorhidrin 1 nümunə118
7.29Difenilpropan1 nümunə59
7.30Ağır metallar (Cd,Pb, As,Hg) hər bir metal üçün1 nümunə47.2
7.31Qida ilə təmasda olan maddə və qablaşdırma materiallarda miqrasiya edən elementlərin təyini (Ba, Li, Al, Fe, Mn, Mg, Cr, Co, Cu, Sb, Cd, Pb, As, Zn) hər bir element üçün1 nümunə47.2
7.32Titandioksit (TiO2) 1 nümunə88.5
7.333-monoxloropropan-1,2-diol (3-MCPD) və onun analoqlarının təyini1 nümunə177
7.34Primary Aromatic Amins (PAA)1 nümunə159.3
7.35Politsiklik aromatik birləşmələri (PAH) (qeyri ərzaq)1 nümunə159.3
7.36Xinin analizi1 nümunə141.6
7.37Metanol təyini (qablaşdırma materialı)1 nümunə118
7.38Aseton1 nümunə118
7.39Vinilxlorid1 nümunə129.8
7.40Metilasetat 1 nümunə129.8
7.41Polietilentereftalat 1 nümunə129.8
7.42Vinilasetat 1 nümunə129.8
7.43Stirol təyini (qablaşdırma materialı)1 nümunə129.8
7.44Butadien təyini1 nümunə129.8
7.45Metilmetakrilat 1 nümunə129.8

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır