AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Qida təhlükəsizliyi sahəsində göstərilən xidmət və tariflər
Sıra №-si Xidmətin adı Ölçü vahidi TARİF ƏDV -siz AZN
1 Qida məhsullarının fiziki-kimyəvi göstəriciləri
1.1 Orqanoleptika (xarici görünüşü, rəngi, dadı, iyi) 1 nümunə 10.00
1.2 Rəng təyini 1 nümunə 10.00
1.3 Bulanıqlığın təyini 1 nümunə 10.00
1.4 pH 1 nümunə 15.00
1.5 Sıxlıq 1 nümunə 10.00
1.6 Hidrokarbonat, karbonat ionunun təyini 1 nümunə 20.00
1.7 Natrium ionları 1 nümunə 20.00
1.8 Kalium ionları 1 nümunə 20.00
1.9 Magnesium ionları 1 nümunə 20.00
1.10 Kalsium ionları 1 nümunə 20.00
1.11 Sulfatlar 1 nümunə 20.00
1.12 Yodun kütlə payı 1 nümunə 20.00
1.13 Flüoridlər 1 nümunə 15.00
1.14 Xloridlər 1 nümunə 20.00
1.15 Ümumi codluq 1 nümunə 15.00
1.16 Ümumi turşuluq 1 nümunə 15.00
1.17 Davamlılığın təyini 1 nümunə 20.00
1.18 H2O2 təyini (hidrogen peroksid) 1 nümunə 15.00
1.19 Duzun miqdarı (NaCl) 1 nümunə 20.00
1.20 Sterollar 1 nümunə 65.00
1.21 Nəmlik və uçucu maddələrin təyini (heyvan və bitki mənşəli yağlarda) 1 nümunə 25.00
1.22 Süddə zülalın təyini 1 nümunə 25.00
1.23 Süddə təmizliyin təyini 1 nümunə 10.00
1.24 Təzəlik (ət və ət məhsullarında) 1 nümunə 20.00
1.25 Dovşan ətində orqanoleptik göstəricilərin təyini 1 nümunə 20.00
1.26 Peroksid ədədi 1 nümunə 15.00
1.27 Nəmlik 1 nümunə 15.00
1.28 Zərərvericilərlə yoluxma 1 nümunə 10.00
1.29 Külün təyini 1 nümunə 15.00
1.30 Yod ədədinin təyini 1 nümunə 20.00
1.31 Sınma şüasının təyini 1 nümunə 15.00
1.32 Fosfortərkibli maddələrin təyini 1 nümunə 20.00
1.33 Omeqa 3 yağ turşusu 1 nümunə 100.00
1.34 Yağ turşuları 1 nümunə 100.00
1.35 Yağın ərimə temperaturu 1 nümunə 20.00
1.36 Yağlılıq (süd və süd məhsullarında yağın kütlə payı) 1 nümunə 20.00
1.37 Yağlılıq (şəkər qənnadı məhsullarında yağın kütlə payı) 1 nümunə 25.00
1.38 Karatinoid 1 nümunə 20.00
1.39 Yumurtanın çəkisi 1 nümunə 12.00
1.40 Yumurtada təzəlik (kateqoriya) 1 nümunə 10.00
1.41 Formol 1 nümunə 15.00
1.42 Göy daş (təzəlik) 1 nümunə 15.00
1.43 Peroksidaza fermentinin təyini 1 nümunə 15.00
1.44 Qlikogen 1 nümunə 25.00
1.45 Məsaməlik 1 nümunə 10.00
1.46 Maqnit qarışığı 1 nümunə 15.00
1.47 Yapışqanlılıq 1 nümunə 15.00
1.48 Unda irilik 1 nümunə 15.00
1.49 Cücərmə enerjisi 1 nümunə 20.00
1.50 Dənli bitkilərin tipinə görə tərkibin təyini 1 nümunə 15.00
1.51 Sürməli dən, ümumi dən qarışığı, bitbağa ilə yoluxma 1 nümunə 15.00
1.52 Buğdada nazik təbəqənin təyini 1 nümunə 15.00
1.53 Təzə üzümdə şəkərlilik 1 nümunə 20.00
1.54 Protein 1 nümunə 25.00
1.55 Köpmə qüvvəsi 1 nümunə 20.00
1.56 Qırıntılar (makaron məmulatlarında) 1 nümunə 15.00
1.57 Tozcuqlar (balda) 1 nümunə 15.00
1.58 İnvert şəkər 1 nümunə 20.00
1.59 Saxaroza 1 nümunə 20.00
1.60 Diastaza rəqəmi 1 nümunə 20.00
1.61 Oksimetilfurfurol (hidroksimetilfurfurolun keyfiyyət analizi) 1 nümunə 20.00
1.62 Hidroksimetilfurfurolun miqdari analizi 1 nümunə 40.00
1.63 Refreksiya ədədi 1 nümunə 15.00
1.64 Zibilin təyini (tütün məmulatlarında) 1 nümunə 15.00
1.65 Kənar qatışıqlar 1 nümunə 15.00
1.66 Öz formasını saxlama qabiliyyəti (makaron məmulatlarında) 1 nümunə 15.00
1.67 Zədələnmiş toxumlar 1 nümunə 15.00
1.68 Taxıl zərərvericiləri ilə yoluxma 1 nümunə 15.00
1.69 Siqaretin ümumi və filtirin uzunluğu 1 nümunə 15.00
1.70 Tozun kütlə payı 1 nümunə 15.00
1.71 Fermentləşmiş tütünün miqdarı 1 nümunə 15.00
1.72 Üyünmənin iriliyi 1 nümunə 10.00
1.73 Efir yağları 1 nümunə 20.00
1.74 Sulfid turşusu 1 nümunə 20.00
1.75 Netto çəkinin təyini 1 nümunə 15.00
1.76 Şokolad məmulatlarında rəngliyin təyini 1 nümunə 15.00
1.77 Şokolad məmulatlarında deformasiyaya uğramış məhsulun kütlə payı 1 nümunə 15.00
1.78 Şokolad məmulatlarında islanma dərəcəsi 1 nümunə 15.00
1.79 Şəkər tozunda iriliyik dərəcəsi 1 nümunə 16.00
1.80 Şokolad məmulatlarında xırdalıq və sıxlıq 1 nümunə 15.00
1.81 Şokolad məmulatlarında quru yağsız süd qalığı 1 nümunə 20.00
1.82 Şokolad məmulatlarında kakao qalığı 1 nümunə 20.00
1.83 Suda həll olan külün kütlə payı 1 nümunə 15.00
1.84 Nəm sellulozanın kütlə payı 1 nümunə 15.00
1.85 Suda həll olan ekstraktiv maddələr 1 nümunə 15.00
1.86 Quru maddə 1 nümunə 15.00
1.87 Çöküntünün kütlə miqdarı 1 nümunə 15.00
1.88 Əlavə bitki mənşəli qarışıqlar 1 nümunə 15.00
1.89 Şirələrin lətlərinin kütlə miqdarı 1 nümunə 15.00
1.90 Kükürd anhidridinin təyini 1 nümunə 18.00
1.91 Mineral qarışıqlar 1 nümunə 15.00
1.92 Sorbin turşusu 1 nümunə 50.00
1.93 Benzoy turşusu 1 nümunə 50.00
1.94 Sirkə turşusunun kütlə payının təyini 1 nümunə 20.00
1.95 Nitritlər 1 nümunə 20.00
1.96 Nitratlar 1 nümunə 20.00
1.97 Nişasta 1 nümunə 20.00
1.98 Şirədə alma turşusunun kütlə payı 1 nümunə 20.00
1.99 Dəmir oksidinin kütlə payı 1 nümunə 20.00
1.100 Tomatda rəngi təyini 1 nümunə 15.00
1.101 Suda həll olmayan çöküntünün kütlə payı 1 nümunə 20.00
1.102 Düşmə ədədi 1 nümunə 15.00
1.103 Natura 1 nümunə 15.00
1.104 Anbar zərərvericiləri 1 nümunə 15.00
1.105 Keyfiyyətli özək 1 nümunə 10.00
1.106 Ləpələrin miqdarı: - sınıq və mexaniki zədələnmiş 1 nümunə 10.00
1.107 Büzüşmüş, qurumuş, inkişaf etməmiş ləpələr 1 nümunə 10.00
1.108 Zərərvericilərlə zədələnmiş, acılaşmış ləpələr 1 nümunə 10.00
1.109 Kiflənmiş, özəyi saralmış ləpələrin təyini, qabıqla və qarışıqlarla çirklənməsinin təyini, diri zərərvericilərin olması 1 nümunə 15.00
1.110 Şüşəvarilik 1 nümunə 15.00
1.111 Tam bişməsi (makaron məmulatları) 1 nümunə 15.00
1.112 Furfurolun kütlə miqdarı 1 nümunə 20.00
1.113 Etil spirtinin həcm payı 1 nümunə 15.00
1.114 Tündlülük 1 nümunə 15.00
1.115 Şəkərin kütlə qatılığı 1 nümunə 30.00
1.116 Karbohidratlar: fruktoza,qlükoza,saxaroza,laktoza, maltoza, qliserin (hər biri) 1 nümunə 40.00
1.117 Üzvi turşular:limon, alma,çaxır turşusu (hər biri) 1 nümunə 35.00
1.118 Uçucu turşular 1 nümunə 20.00
1.119 Nisbi sıxlıq 1 nümunə 15.00
1.120 Antosianlar və onun törəmələrinin analizi 1 nümunə 75.00
1.121 Malvidin diqlükozid və onun törəmələrinin analizi 1 nümunə 75.00
1.122 Həqiqi ekstrakt, başlanğıc susloda quru maddələrin təyini 1 nümunə 20.00
1.123 Briks ədədi 1 nümunə 15.00
1.124 Fenol və furan birləşmələri (konyak məhsullarının həqiqiliyi) 1 nümunə 35.00
1.125 CO¬2 qazının kütlə miqdarı (alkoqollu və alkoqolsuz içkilərdə) 1 nümunə 15.00
1.126 Sodanın təyini 1 nümunə 20.00
1.127 Süd turşusu (turşuluq) 1 nümunə 15.00
1.128 Polifosfatlar 1 nümunə 20.00
1.129 Permanqanat indeksi 1 nümunə 20.00
1.130 Sərbəst xlor qalığı 1 nümunə 20.00
1.131 Elektrik keçiriciliyi 1 nümunə 10.00
1.132 Qələvilik 1 nümunə 20.00
1.133 Ümumi ekstraktivlik 1 nümunə 20.00
1.134 Gətirilmiş ekstraktivlik 1 nümunə 20.00
1.135 Sərbəst kükürd dioksid 1 nümunə 20.00
1.136 Ümumi kükürd dioksid 1 nümunə 20.00
1.137 Titrlənən turşuluğun təyini 1 nümunə 15.00
1.138 Özlülük 1 nümunə 15.00
1.139 Kofein 1 nümunə 45.00
1.140 Taurin 1 nümunə 60.00
1.141 Tanin 1 nümunə 45.00
1.142 Polifenolların (aşılayıcı maddələrin ) təyini 1 nümunə 22.00
1.143 Energetik dəyər 1 nümunə 25.00
1.144 Turşu ədədi 1 nümunə 20.00
1.145 Sabunlaşma ədədi (bitki mənşəli yağlarda) 1 nümunə 20.00
1.146 Sabunlaşmayan maddələrin təyini (bitki mənşəli yağlarda) 1 nümunə 20.00
1.147 Bitki mənşəli yağlarda spirt-benzidin məhlulu ilə titrləmə zamanı sabunun miqdarının təyini 1 nümunə 20.00
2 Qida mikrobiologiyası
2.1 Salmonella 1 nümunə 45.00
2.2 BÇQB (koliformlar) 1 nümunə 30.00
2.3 MAFAnMM 1 nümunə 20.00
2.4 Kif 1 nümunə 20.00
2.5 Maya 1 nümunə 20.00
2.6 Kif və Maya birlikdə 1 nümunə 30.00
2.7 Clostridium perfringens 1 nümunə 30.00
2.8 Enterococclar 1 nümunə 65.00
2.9 Enterobakteriyalar 1 nümunə 40.00
2.10 B.Cerius 1 nümunə 45.00
2.11 B.subtilus 1 nümunə 44.00
2.12 Pseudomonas aeruginosa 1 nümunə 48.00
2.13 Staphylocaccus aureus 1 nümunə 38.00
2.14 E.coli 1 nümunə 30.00
2.15 L.monosytogenes təyini 1 nümunə 68.00
2.16 Legionellanın təyini 1 nümunə 60.00
2.17 Kartof xəstəliyi (bacillus mesentericus) 1 nümunə 15.00
2.18 Sulfid reduksiya edici 1 nümunə 30.00
2.19 Süd turşusu bakteriyalarının təyini 1 nümunə 26.00
2.20 Anaerob bakterialar 1 nümunə 20.00
2.21 Proteus təyini 1 nümunə 37.00
2.22 Sənaye sterilliyinin təyini 1 nümunə 20.00
2.23 V.parahaemolyticus təyini 1 nümunə 35.00
2.24 Şigella təyini 1 nümunə 60.00
2.25 Cronobacter spp 1 nümunə 37.00
2.26 Streptococcus termophilus təyini 1 nümunə 40.00
2.27 V. Chlorea 1 nümunə 35.00
2.28 Suda BÇQB (koliformlar) təyini 1 nümunə 40.00
2.29 Suda BÇQB (fekal) təyini 1 nümunə 40.00
2.30 Suda MAFAnMM təyini 1 nümunə 30.00
2.31 Suda MAFAnMM 22 təyini 1 nümunə 15.00
2.32 Suda MAFAnMM 37 təyini 1 nümunə 15.00
2.33 Compylobacter VİDAS Express metodla təyini 1 nümunə 80.00
2.34 E.coli 0157 VİDAS Express metodla təyini 1 nümunə 100.00
2.35 L.monosytogenes VİDAS Express metodla təyini 1 nümunə 180.00
2.36 Salmonella VİDAS Express metodla təyini 1 nümunə 90.00
3 Qida məhsullarının toksikologiyası
3.1 Antibiotiklər (17 növ) 1 nümunə 425.00
3.2 Mikotoksinlər hər bir parametr üzrə; Aflatoksin B1, B2,G1,G2 1 nümunə 120.00
3.3 Aflatoksin M1 1 nümunə 120.00
3.4 Okratoksin A 1 nümunə 120.00
3.5 Dezoksinivalenol (Vomitoksin) 1 nümunə 120.00
3.6 T-2 toksin 1 nümunə 120.00
3.7 Patulin 1 nümunə 120.00
3.8 Zearalenon 1 nümunə 120.00
3.9 Toksik 5 metal (As və Hg istisna olmaqla) 1 nümunə 150.00
3.10 Kadmium (Cd) 1 nümunə 40.00
3.11 Qurğuşun (Pb) 1 nümunə 40.00
3.12 Mis (Cu) 1 nümunə 40.00
3.13 Dəmir (Fe) 1 nümunə 40.00
3.14 Qalay (Sn) 1 nümunə 40.00
3.15 Sink (Zn) 1 nümunə 40.00
3.16 Civə (Hg) 1 nümunə 40.00
3.17 Arsen (As) 1 nümunə 40.00
3.18 Kalium (K) 1 nümunə 30.00
3.19 Natrium (Na) 1 nümunə 30.00
3.20 Vanadium (V) təyini 1 nümunə 30.00
3.21 Manqan (Mn) təyini 1 nümunə 30.00
3.22 Kobalt (Co) 1 nümunə 30.00
3.23 Selen (Se) 1 nümunə 30.00
3.24 Nikel (Ni) 1 nümunə 30.00
3.25 Aluminium (Al) 1 nümunə 30.00
3.26 Argentium (Ag) 1 nümunə 30.00
3.27 Berilium (Be) 1 nümunə 30.00
3.28 Barium (Ba) 1 nümunə 30.00
3.29 Magnezium (Mg) 1 nümunə 30.00
3.30 Xrom (Cr) 1 nümunə 30.00
3.31 Sivuş yağlarının (Ali spirtlər) kütlə qatılığının təyini 1 nümunə 50.00
3.32 Metil spirtinin həcm payının 1 nümunə 50.00
3.33 Aldehidlərin kütlə qatılığının təyini 1 nümunə 50.00
3.34 Mürəkkəb efirlərlərin kütlə qatılığının təyini 1 nümunə 50.00
3.35 Qidada pestisid qalığının təyini (1 pestisid qrupu) 1 nümunə 120.00
3.36 Eyni qrupa daxil olan pestisidlərin hər biri üçün 1 nümunə 10.00
3.37 Hormonlar;Testesteron, DES, metiltestesteron, progestesteron (hər maddə üzrə) 1 nümunə 150.00
3.38 Konservantların təyini (Benzoy turşusu,sorbin turşusu) hər bir parametr üçün 1 nümunə 60.00
3.39 Rəngləyicilərin təyini hər bir parametr üçün 1 nümunə 60.00
3.40 Emulqatorlar(dadlandırıcılar, ətirləndiricilər) hər bir parametr üçün 1 nümunə 120.00
4 Radiologiya
4.1 Radioaktiv yod (I) 1 nümunə 50.00
4.2 Radioaktiv Kalium (K) 1 nümunə 50.00
4.3 Sezium-137 1 nümunə 50.00
4.4 Stronsium-90 1 nümunə 50.00
5 Molekulyar-biologiya (Polimeraz Zəncirvari Reaksiya)
5.1 PZR metod Bruselyoz (süd və süd məhsulları) 1 nümunə 350.00
5.2 PZR metod Bruselyoz (süd və süd məhsulları) 10 nümunə 3500.00
5.3 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) 1 nümunə 390.00
5.4 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) 5 nümunə 800.00
5.5 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Maye halında olan qida məhsulları (soya sousu , soya südü, sirkə) 10 nümunə üçün 10 nümunə 1325.00
5.6 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum 1 nümunə 375.00
5.7 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum 5 nümunə 795.00
5.8 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) Ümumi işlənmiş qidalar, yarımfabrikatlar, tərəvəz konservləri , yem və toxum 10 nümunə 1325.00
5.9 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar 1 nümunə 360.00
5.10 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test 10 nümunə 1360.00
5.10 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar 5 nümunə 780.00
5.11 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) düyü, dənli bitkilər, nişastalı məhsullar 10 nümunə 1325.00
5.12 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr 1 nümunə 415.00
5.13 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr 5 nümunə 840.00
5.14 GMO (screening 3 marker 35S NOS FMV) yağ və yağlı nümunələr 10 nümunə 1325.00
5.15 GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında 1 nümunə 650.00
5.16 GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında 5 nümunə 1480.00
5.17 GMO 4 növ soyanın identifikasiyası-Bütün Soya tərkibli ərzaq, yem və toxum məhsullarında 10 nümunə 2540.00
5.18 PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini 1 nümunə 250.00
5.19 PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini 5 nümunə 495.00
5.20 PZR metodu-Jelatinin mənşə təyini 10 nümunə 800.00
5.21 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün 1 nümunə 205.00
5.22 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün 5 nümunə 400.00
5.23 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/ ördək/ hindquşu mənşə təyini-tək bir növ üçün 10 nümunə 640.00
5.24 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün 1 nümunə 225.00
5.25 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün 5 nümunə 445.00
5.26 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında donuz/at/xərçəngkimilər mənşə təyini-tək bir növ üçün 10 nümunə 735.00
5.27 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini 1 nümunə 340.00
5.28 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini 5 nümunə 725.00
5.29 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında balıq mənşə təyini 10 nümunə 1200.00
5.30 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində 1 nümunə 345.00
5.31 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində 5 nümunə 655.00
5.32 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/qoyun/keçi mənşə təyini üçü birində 10 nümunə 1035.00
5.33 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində 1 nümunə 480.00
5.34 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində 5 nümunə 1000.00
5.35 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında mal/donuz/eşşək/at/zebra mənşə təyini beşi birində 10 nümunə 1660.00
5.36 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində 1 nümunə 285.00
5.37 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində 5 nümunə 550.00
5.38 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında toyuq/hind quşu/ördək/qaz- mənşə təyini dördü birində 10 nümunə 880.00
5.39 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test 1 nümunə 400.00
5.40 PZR metodu- Ət və ət məhsullarında HALAL test 5 nümunə 830.00
5.42 PZR metodu Allergen (Qluten) təyini 1 nümunə 415.00
5.43 PZR metodu Allergen (Qluten) təyini 5 nümunə 860.00
5.44 PZR metodu Allergen (Qluten) təyini 10 nümunə 1410.00
5.45 PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini 1 nümunə 255.00
5.46 PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini 5 nümunə 480.00
5.47 PZR metodu Allergen (Xərçəngkimilər) təyini 10 nümunə 760.00
5.48 PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium botulinum 1 nümunə 355.00
5.49 PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium botulinum 5 nümunə 730.00
5.50 PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini Clostridium botulinum 10 nümunə 1165.00
5.51 PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini E.Coli O157 1 nümunə 355.00
5.52 PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini E.Coli O157 5 nümunə 730.00
5.53 PZR metodu Foodborn patogenlərin təyini E.Coli O157 10 nümunə 1165.00
5.54 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Vibrio 1 nümunə 640.00
5.55 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Vibrio 5 nümunə 700.00
5.56 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Vibrio 10 nümunə 1150.00
5.57 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini L.monosytogenes 1 nümunə 640.00
5.58 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini L.monosytogenes 5 nümunə 700.00
5.59 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini L.monosytogenes 10 nümunə 1150.00
5.60 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yersina enterocolitica and Yersina pseudotuberculosis 1 nümunə 340.00
5.61 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yersina enterocolitica and Yersina pseudotuberculosis 5 nümunə 720.00
5.62 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yersina enterocolitica and Yersina pseudotuberculosis 10 nümunə 1170.00
5.63 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Salmonella 1 nümunə 365.00
5.64 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Salmonella 5 nümunə 755.00
5.65 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Salmonella 10 nümunə 1210.00
5.66 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yeast and Mold-Kif və Maya 1 nümunə 365.00
5.67 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yeast and Mold-Kif və Maya 5 nümunə 755.00
5.68 PZR metodu Foodborn patoqenlərin təyini Yeast and Mold-Kif və Maya 10 nümunə 1210.00
6 Bioloji Fəallığa malik Qida Əlavələri və Qida Əlavələri
6.1 Bioloji Aktiv əlavələrin (BAƏ) ilkin ekspertizası 1 nümunə 1060.00
6.2 Bioloji Aktiv əlavələrin (BAƏ) təkrar ekspertizası 1 nümunə 530.00
6.3 Bioloji preparatların və pestisidlərin keyfiyyət göstəricilərinin təyini 1 nümunə 500.00
6.4 Vitaminlərin təyini (B qrupu, C, A, D, E vitaminləri) hər bir parametr üçün 1 nümunə 150.00
6.5 Tərkib təyini (FTIR metodu ilə) 1 nümunə 120.00
6.6 Tərkib təyini (Xromatoqrafiya metodu ilə) 1 nümunə 150.00
6.7 Ekstraksiya maddələrinin (Bitki və heyvan mənşəli) təyini 1 nümunə 150.00
6.8 Amin turşuların təyini (hər bir parametr üzrə) 1 nümunə 150.00
6.9 Mineralların təyini (Mg, Al,Mn,Co, Se, Ni,) hər bir parametr üçün 1 nümunə 30.00
6.10 Toksik metalların miqdarı (Pb, Cd, As,Hg, Sn, Cu,Fe,Zn,) hər bir parametr üçün 1 nümunə 40.00
6.11 Bioloji fəllağa malik qida əlavələrinin ekspertizadan keçirilməsi 1 nümunə 60.00
7 Qablaşdırma materialları
7.1 Üzvi tərkibinin təyini (Qablaşma materialının mənşə təyini) 1 nümunə 100.00
7.2 Element tərkibinin təyini 1 nümunə 100.00
7.3 Suda ümumi miqrasiyanın təyini (Su əsaslı qida) 1 nümunə 100.00
7.4 Etanolda ümumi miqrasiyanın təyini (Alkoqollu qida) 1 nümunə 100.00
7.5 Asetat turşusunda ümumi miqrasiyanın təyini (turşu əsaslı qida) 1 nümunə 100.00
7.6 Yağda ümumi miqrasiyanın təyini (yağ əsaslı qida) 1 nümunə 155.00
7.7 Akrilonitrilin miqrasiyasının təyini 1 nümunə 100.00
7.8 Metanol miqrasiyasının təyini 1 nümunə 100.00
7.9 Etilenqlikolun miqrasiyasının təyini 1 nümunə 105.00
7.10 E-Kaprolaktamın miqrasiyasının təyini 1 nümunə 210.00
7.11 Heksametilendiaminin miqrasiyasının təyini 1 nümunə 105.00
7.12 Melaminin miqrasiyasının təyini 1 nümunə 180.00
7.13 Fenolun miqrasiyasının təyini 1 nümunə 100.00
7.14 Benzolun miqrasiyasının təyini 1 nümunə 100.00
7.15 Difenilolpropanın miqrasiyasının təyini 1 nümunə 100.00
7.16 Epixlorhidrin təyini 1 nümunə 120.00
7.17 2,2-bis-(4-hidroksofenil)-propan (BPA) 1 nümunə 120.00
7.18 Ftalatların (DINP, DEHP, DNOP, DIDP, BBP, DBP) təyini .Hər bir maddə üçün 1 nümunə 150.00
7.19 Nitrozaminlərin təyini (NDMA,NDEA,NDPA,NDBA,NPİP,NPYR,NMOR,NDBzA,NDİNA,NMPhA,NEPhA) Hər bir maddə üzrə 1 nümunə 100.00
7.20 Antioksidantların təyini (2,6-bis (1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol (Antioxsidant BHT), 2,2-metilenebis (6-(1,1-dimetiletil)-4-metil-fenol) Antioxsidant 2246,2-merkaptobenzotiazol (MBT)) Hər bir maddə üzrə 1 nümunə 160.00
7.21 Formaldehidin miqrasiyasının təyini 1 nümunə 100.00
7.22 Asetaldehid 1 nümunə 100.00
7.23 Rəng davamlılığının təyini 1 nümunə 100.00
7.24 Kartonda sellulozanın miqdarının təyini 1 nümunə 100.00
7.25 Kağızda ümumi miqrasiyanın təyini 1 nümunə 120.00
7.26 Sterilizasiya zamanı boya və lak örtüklərinin davamlılığı 1 nümunə 80.00
7.27 Qalay (Sn) təyini 1 nümunə 40.00
7.28 Epixlorhidrin təyini 1 nümunə 100.00
7.29 Difenilpropan 1 nümunə 50.00
7.30 Ağır metallar (Cd,Pb, As,Hg) hər bir metal üçün 1 nümunə 40.00
7.31 Qida ilə təmasda olan maddə və qablaşdırma materiallarda miqrasiya edən elementlərin təyini (Ba, Li, Al, Fe, Mn, Mg, Cr, Co, Cu, Sb, Cd, Pb, As, Zn) hər bir element üçün 1 nümunə 40.00
7.32 Titandioksit (TiO2) təyini 1 nümunə 75.00
7.33 3-monoxloropropan-1,2-diol (3-MCPD) və onun analoqlarının təyini 1 nümunə 150.00
7.34 Primary Aromatic Amins (PAA) 1 nümunə 135.00
7.35 Politsiklik aromatik birləşmələrin təyini (PAH) 1 nümunə 135.00
7.36 Xinin analizi 1 nümunə 120.00
7.37 Metanol təyini (qablaşdırma materialı) 1 nümunə 100.00
7.38 Aseton təyini 1 nümunə 100.00
7.39 Vinilxlorid 1 nümunə 110.00
7.40 Metilasetat təyini 1 nümunə 110.00
7.41 Polietilentereftalat təyini 1 nümunə 110.00
7.42 Vinilasetat təyini 1 nümunə 110.00
7.43 Stirol təyini (qablaşdırma materialı) 1 nümunə 110.00
7.44 Butadien təyini 1 nümunə 110.00
7.45 Metilmetakrilat təyini 1 nümunə 110.00
Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır