AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Fitosanitar sahəsində göstərilən xidmət və tariflərSıra №-si Xidmətin adı Ölçü vahidi TARİF ƏDV -siz AZN
1 Pestisidlərin və bioloji preparatların dövlət sınağı və təkrar qeydiyyatı
1.1 Texniki sənədlərin ekspertizası Hər bir preparat üzrə 50.00
1.2 Laboratoriya sınağı Hər bir preparat üzrə 750.00
1.3 Sahə (tarla) sınağı Hər bir preparat üzrə 230.00
1.4 İstehsalat sınağı Hər bir preparat üzrə 170.00
1.5 Təkrar qeydiyyat üçün ekspertiza 1 preparat 390.00
2 Pestisid və bioloji preparatların ekspertizası
2.1 Xarici görünüşü və rəngi 1 nümunə 6.00
2.2 Təsiredici maddənin təyini (hər bir komponent üzrə) 1 nümunə 165.00
2.3 Nəmlik 1 nümunə 12.00
2.4 Stabillik 1 nümunə 24.00
2.5 pH göstəricisi 1 nümunə 18.00
2.6 Narınlıq (dispersiya) 1 nümunə 18.00
2.7 Özlülük 1 nümunə 18.00
2.8 Sıxlıq 1 nümunə 18.00
2.9 Elementlərin təyini (S, Cu, Mg, Al, P, Zn) 1 nümunə 47.00
2.10 Bakterioloji göstəricilər (patogen və qeyri - patogen mikroorqanizmlər) - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 35.00
2.11 Ümumi keyfiyyət göstəriciləri - paket (tərkib, kimyəvi, fiziki-kimyəvi göstəricilər) 1 nümunə 210.00
3 Aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağı və təkrar qeydiyyatı
3.1 Texniki sənədlərin ekspertizası 1 preparat 50.00
3.2 Laboratoriya sınağı 1 preparat 550.00
3.3 Sahə (tarla) sınağı 1 preparat 195.00
3.4 İstehsalat sınağı 1 preparat 150.00
3.5 Təkrar qeydiyyat üçün ekspertiza 1 preparat 325.00
4 Aqrokimyəvi maddələrin ekspertizası
4.1 Ümumi əlamətləri (görünüşü, rəngi, qoxusu və s.) 1 nümunə 5.00
4.2 pH göstəricisi 1 nümunə 10.00
4.3 Səpələnmə dərəcəsi 1 nümunə 12.00
4.4 Qranulların ölçüsü 1 nümunə 11.00
4.5 Elektrik keçiriciliyi (EC) 1 nümunə 18.00
4.6 Üzvi maddənin miqdarı 1 nümunə 25.00
4.7 Nəmlik 1 nümunə 9.50
4.8 Küllülük 1 nümunə 8.00
4.9 Quru maddənin miqdarı 1 nümunə 8.00
4.10 Azot tərkibli maddələrin təyini (ümumi azot – N, nitrat azotu – NO3 - , ammonyak azotu – NH4 + , karbamid (CO(NH2)2) azotu – NH4 + ) - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 25.00
4.11 Humusun miqdarı 1 nümunə 24.00
4.12 Ümumi və suda həll olan makro və mikroelementlərin miqdarı (P, K, Ca, Mg, Mn, Cu, Zn, Fe, Co, Ni, Cr, Al, S, B) - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 25.00
4.13 Ümumi humic və fulvic turşularının təyini 1 nümunə 30.00
4.14 Karbonun miqdarı (toplam karbon, üzvi karbon, qeyri-üzvi karbon) - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 34.00
4.15 Amin turşularının miqdarı (hər bir parametr üzrə) 1 nümunə 26.00
4.16 Qeyri - üzvi turşuların miqdarı (nitrat, fosfat turşusu) 1 nümunə 12.00
4.17 Bakterioloji göstəricilər (MAFAnMM, Salmonella, BÇQB, E.coli) - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 35.00
4.18 Ümumi keyfiyyət göstəriciləri (paket - tərkib, kimyəvi, fiziki-kimyəvi göstəricilər) 1 nümunə 180.00
4.19 Ağır metalların (Hg, Cd, Co, As, Cr, Pb, Ni) miqdarı - hər bir parametr üzrə 1 nümunə 14.00
5 Karantin nəzarətində olan bitkiçilik məhsullarının zərərsizləşdirilməsi (fumiqantla)
5.1 Dənli və paxlalı bitkilərin məhsulları, yemlər 1 ton 0.90
5.2 Texniki yüklər və digər materiallar (tütün, pambıq, biyan və digər karantin nəzarətində olan materiallar) 1 ton 0.90
5.3 Meşə materialları 1 kub metr 0.90
5.4 Taxta altlıqların (paletlərin) və qutuların zərərsizləşdirilməsi və markalanması 1 kub metr 7.00
5.5 Toxum və əkin materialları, bəzək (dekorativ) və dərman bitkiləri 1 ton 1.10
5.6 Qurudulmuş meyvələr (qoz, fındıq, badam, püstə, ərik, əncir, xurma və s.) 1 ton 0.90
5.7 Yaş meyvə-tərəvəz (xüsusi kameralar və digər hermetik yerlər) 1 kub metr 5.00
6 Fumiqantla
6.1 Məhsul yığılmamış (boş) yerlər 1 kub metr 0.16
6.2 Məhsul yığılmış (dolu) yerlər 1 kub metr 0.40
7 Aerozol formalı pestisidlə
7.1 Məhsul yığılmamış (boş) yerlər 1 kub metr 0.06
7.2 Məhsul yığılmış (dolu) yerlər 1 kub metr 0.10
8 Maye formalı pestisidlə
8.1 Maye formalı pestisidlə 1 kv. metr 0.06
9 Termik (istilik) üsulla zərərsizləşdirmə
9.1 Meşə materiallarından hazırlanmış taralar, qutular, altlıqlar (paletlər) və s. 1 kub metr 10 kub m-ə qədər 40.00 (əlavə hər 1 kub metr üçün 7.00)
10 Deratizasiya
10.1 Deratizasiya 1 kv. metr 0.10
11 Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında fitosanitar karantin baxışının keçirilməsi
11.1 Karantin baxışının keçirilməsi 1 nəqliyyat vasitəsi 2.00
11.2 Fitosanitar sənədlərinin verilməsi 1 sənəd 5.00
12 Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında fitosanitar müayinəsinin və ekspertizasının aparılması
12.1 Toxum və əkin materialları, bütün növ canlı bitkilər və bitkilərin çoxaltma üçün nəzərdə tutulmuş hissələri (dənli və dənli-paxlalı bitkilərin toxumları, çilik, ting, köklü bəzək və dekorativ bitkiləri, kartof və digər köküyumrular, soğanaqlar və s.) 1 nümunə 33.00
12.2 Ərzaq təyinatlı bitkiçilik məhsulları (dənli və dənli-paxlalı bitkilər, meyvə-tərəvəz və giləmeyvələr, çay, qəhvə, kakao, meyvə quruları, ədviyyatlar və s.) 1 nümunə 20.00
12.3 Texniki xammal və materiallar (kəsilmiş güllər, dərman bitkiləri, meşə materialı, taxta, tütün, pambıq, biyan kökü, digər texniki məhsullar, ipəkqurdunun baraması və ipək tullantıları, torpaq, üzvi gübrə, torf və s.) 1 nümunə 28.00
13 Zərərli orqanizmlərin molekulyar-bioloji üsullarla laboratoriya təyini
13.1 Virus mənşəli bitki xəstəliklərinin ELİSA üsulu ilə təyini 1 nümunə 29.00
13.2 Bakteriya mənşəli bitki xəstəliklərinin seroloji üsulla təyini 1 nümunə 50.00
13.3 Zərərli orqanizmlərin molekulyar-bioloji üsulla (real vaxtda PZR) təyini 1 nümunə 155.00
13.4 Zərərli orqanizmlərin molekulyar-bioloji üsulla (klassik PZR) təyini 1 nümunə 82.00
14 Canlı bioloji mübarizə agentlərinin (həşərat və gənələr) ekspertizası
14.1 Canlı bioloji mübarizə agentlərinin ilkin ekspertizası 1 nümunə 85.00
14.2 Canlı bioloji mübarizə agentlərinin təkrar ekspertizası 1 nümunə 36.00
15 Bitki və bitkiçilik məhsullarının keyfiyyət analizi
15.1 Nəmlik 1 nümunə 7.00
15.2 pH göstəricisi 1 nümunə 8.00
15.3 Üzvi maddənin miqdarı 1 nümunə 35.00
15.4 Ümumi azot 1 nümunə 30.00
15.5 Ümumi kükürd 1 nümunə 28.00
15.6 Ümumi bor 1 nümunə 32.00
15.7 Toplam karbon 1 nümunə 40.00
15.8 Toplam makroelementlər (P, K, Ca, Mg, Na) 1 nümunə 20.00 (hər bir parametr üzrə)
15.9 Toplam mikroelementlər (Mn, Cu, Zn, Fe, Al) 1 nümunə 15.00 (hər bir parametr üzrə)
16 Bitki və bitkiçilik məhsullarında toksikoloji analizlər
16.1 Nitrat (NO3-) ionlarının miqdarı 1 nümunə 24.00
16.2 Toplam ağır metalların (Pb, Cd, As, Hg) miqdarı 1 nümunə 20.00 (hər bir parametr üzrə)
16.3 Pestisid qalıqlarının miqdarı 1 nümunə 140.00
16.4 Digər toksiki maddələrin (nitrozaminlər, PCB, PAH) miqdarı 1 nümunə 170.00 (hər bir parametr üzrə)
17 Torpaqda toksikoloji analizlər
17.1 Ağır metalların (Hg, Cd, Co, As, Cr, Pb, Ni) miqdarı 1 nümunə 17.60 (hər bir parametr üzrə)
17.2 Pestisid qalıqlarının miqdarı 1 nümunə 185.00
17.3 Nitrat ionlarının miqdarı 1 nümunə 24.00
17.4 Digər toksiki maddələrin (neft qalıqları, nitrozaminlər, PCB, PAH və s.) miqdarı 1 nümunə 175.90 (hər bir parametr üzrə)
18 Suvarma suyunda toksikoloji analizlər
18.1 Ağır metalların (Hg, Cd, Co, Cr, Pb, Ni) miqdarı 1 nümunə 11.50 (hər bir parametr üzrə)
18.2 Pestisid qalıqlarının miqdarı 1 nümunə 85.90
18.3 Nitrat (NO3-) və nitrit (NO2-) ionlarının miqdarı 1 nümunə 10.30 (hər bir parametr üzrə)
18.4 Digər toksiki maddələrin (neft qalıqları, nitrozaminlər, PCB, PAH) miqdarı 1 nümunə 145.40 (hər bir parametr üzrə)
19 Bitki mühafizə vasitələrində toksikoloji analizlər
19.1 Ağır metalların (Hg, Cd, Co, As, Cr, Pb, Ni) miqdarı 1 nümunə 14.00 (hər bir parametr üzrə)
19.2 Digər toksiki maddələrin (nitrozaminlər, PCB, PAH) miqdarı 1 nümunə 170.00 (hər bir parametr üzrə)
19.3 Nitrat (NO3 - ) ionlarının miqdarı 1 nümunə 21.00
20 Karantin tətbiq edilən və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirləri istisna olmaqla, digər bitki mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi
20.1 Trixoqrammanın tətbiqi 1 hektara 1 dəfə (240 min fərd və ya 3 qr/ha) 9.00
20.2 Habrobrakonun tətbiqi 1 hektara 1 dəfə (600 fərd və ya 3.5 qr/ha) 10.00
20.3 Feromonlu tutucuların tətbiqi 1 hektara 1 komplekt, 1 dəfə 10.00
21 Torpağın məhsuldarlıq göstəricilərinin təyini
21.1 Torpaq nümunələrinin götürülməsi 1 nümunə (təyin olunmuş ərazi üzrə torpağın relyefinə, formasına və əkiləcək bitkinin xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq 1-10 hektar ərazidən 1 nümunə götürülür) 8.00
22 Torpağın kimyəvi göstəricilərinin təyini
22.1 pH-ın (torpaq ekstratında) təyini 1 nümunə 2.00
22.2 Əhəngin (karbonatlıq) təyini 1 nümunə 5.00
22.3 Gipsin miqdarının təyini 1 nümunə 12.00
22.4 Duzluluğun təyini 1 nümunə 5.00
22.5 Üzvi karbonun təyini 1 nümunə 10.00
22.6 Ümumi karbonun təyini 1 nümunə 16.00
22.7 Üzvi maddənin (humus) təyini 1 nümunə 7.00
22.8 Nitrat azotunun (NO3), ammonium azotunun (NH4) və ümumi azotun (N) təyini 1 nümunə 8.00 (hər biri üzrə)
22.9 Mütəhərrik fosforun (P2O5) təyini 1 nümunə 6.00
22.10 Mənimsənilən kaliumun (K2O) təyini 1 nümunə 7.00
22.11 Mənimsənilən natriumun (Na) təyini 1 nümunə 7.00
22.12 Mənimsənilən kalsiumun (Ca) və maqneziumun (Mg) təyini 1 nümunə 8.00 (hər biri üzrə)
22.13 Mənimsənilə bilən mikroelementlərin (Fe, Cu, Zn, Mn, B) təyini 1 nümunə 10.00 (hər bir element üzrə)
22.14 KDK (torpaqda dəyişə bilən kationların ümumi miqdarı) 1 nümunə 12.00
22.15 SAR (natriumun adsorbsiya səviyyəsi) 1 nümunə 12.00
22.16 ESP (dəyişə bilən natriumun faizlə miqdarı) 1 nümunə 15.00
22.17 RSC (qalıq natrium karbonatın miqdarı) 1 nümunə 15.00
22.18 Torpaq analizi - Paket 1 (struktur, duzluluq (EC), pH, əhəng, fosfor, kalium və üzvi maddələrin təyini) 1 nümunə 25.00
22.19 Torpaq analizi - Paket 2 (struktur, duzluluq, pH, əhəng, azot, fosfor, kalium, kalsium, natrium, maqnezium və üzvi maddələrin təyini) 1 nümunə 35.00
22.20 Torpaq analizi - Paket 3 (struktur, duzluluq (EC), pH, əhəng, azot, fosfor, kalium, natrium, üzvi maddələr, mikroelementlərin (Fe, Cu, Zn, Mn) təyini) 1 nümunə 45.00
22.21 Torpaq analizi - Paket 4 (struktur, duzluluq (anion və kationlar), pH, əhəng, üzvi maddələr, azot, fosfor, kalium, natrium, kalsium, maqnezium, mikroelementlərin (Fe, Cu, Zn, Mn) təyini) 1 nümunə 65.00
23 Torpağın fiziki göstəricilərinin təyini
23.1 Torpağın strukturunun təyini 1 nümunə 4.00
23.2 Mexaniki tərkib (qum, gil, lil faizlə) 1 nümunə 10.00
23.3 Torpaqda solma nöqtəsinin və tarla tutumunun təyini 1 nümunə 5.00 (hər biri üzrə)
23.4 Torpaq ekstratında elektrik keçiriciliyinin təyini 1 nümunə 5.00
23.5 Torpaqda nəmliyin və su keçiriciliyinin təyini 1 nümunə 4.00 (hər biri üzrə)
23.6 Torpaqda həcm çəkisinin (pozulmamışdırsa) və sıxlığın təyini 1 nümunə 2.00 (hər biri üzrə)
23.7 Xüsusi çəkinin təyini 1 nümunə 6.00
23.8 Torpağın standart fiziki analizi (struktur, tarla tutumu, solma nöqtəsi, həcm çəkisi) 1 nümunə 11.00
24 Torpağın aqrokimyəvi kartoqramının hazırlanması
24.1 Sahə 100 (daxil olmaqla) hektara qədər olduqda 1 nümunə 100.00
24.2 Sahə 101 hektardan 500 hektara qədər olduqda 1 nümunə 100.00 (və hər əlavə hektar üçün 1.00)
24.3 Sahə 501 hektardan çox olduqda 1 nümunə 500.00 (və hər əlavə hektar üçün 0.50)
25 Suvarma suyunun analizi
25.1 Suvarma suyu nümunələrinin götürülməsi 1 nümunə 4.00
25.2 Suvarma suyunda iy, rəng və görünüşün təyini 1 nümunə 1.00
25.3 Suvarma suyunda elektrik keçiriciliyinin təyini 1 nümunə 2.00
25.4 Suvarma suyunda temperaturun, şəffaflığın və bulanıqlığın təyini 1 nümunə 1.00 (hər biri üzrə)
25.5 Suvarma suyunda pH-ın təyini 1 nümunə 2.00
25.6 Suvarma suyunda ümumi codluğun (Ca2++Mg2+) təyini 1 nümunə 7.00
25.7 Suvarma suyunda duzluluğun təyini 1 nümunə 4.00
25.8 Suvarma suyunda quru qalığın (105 dərəcə C-də qurudularaq) təyini 1 nümunə 3.00
25.9 Suvarma suyunda üzvi maddənin (permanqanat əmsalı) təyini 1 nümunə 5.00
25.10 Suvarma suyunda karbonatın (CO3 2- ) və bikarbonatın (HCO3 - ) təyini 1 nümunə 5.00 (hər biri üzrə)
25.11 Suvarma suyunda kationların (litium (Li+ ), natrium (Na+ ), kalium (K+ ), ammonium (NH4+), maqnezium (Mg2+), kalsium (Ca2+)) təyini 1 nümunə 5.00 (hər əlavə kation üçün 3.00)
25.12 Suvarma suyunda anionların (xlorid (Cl- ), fosfat (P04 3- ), nitrat (N03 - ), nitrit (N02 - ), sulfat (SO4 2- ), flüor (F- ), bor (B- )) təyini 1 nümunə 5.00 (hər əlavə anion üçün 3.00)
25.13 Suvarma suyunda ağır metalların (qurğuşun (Pb), xrom (Cr), kobalt (Co), kadmium (Cd), molibden (Mo)) təyini 1 nümunə 5.00 (hər əlavə ağır metal üçün 4.00)
25.14 Suvarma suyunda mikroelementlərin (Fe, Cu, Zn, Mn) təyini 1 nümunə 5.00 (hər əlavə mikroelement üçün 4.00)
25.15 Suvarma suyunun standart analizi (pH, EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO3 2- , HCO3 - , Cl- , SO4 2- ) 1 nümunə 45.00
Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır