AzərbaycanQida Təhlükəsizliyi İnstitutu
Fitosanitar sahəsində göstərilən xidmət və tariflər

Sıra

№-si

Xidmətin adı

Ölçü vahidi

Xidmət haqqının məbləği

(manatla)

1

2

3

4

1.

Pestisidlərin, bioloji preparatların və aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağı, təkrar qeydiyyatı və ekspertizası

1.1.

Pestisidlərin və bioloji preparatların dövlət sınağı,

təkrar qeydiyyatı və ekspertizası

1.1.1.

Pestisidlərin və bioloji preparatların dövlət sınağı və təkrar qeydiyyatı

1.1.1.1.

texniki sənədlərin ekspertizası

hər bir

preparat

üzrə

50,00

1.1.1.2.

laboratoriya sınağı

750,00

1.1.1.3.

sahə (tarla) sınağı

230,00

1.1.1.4.

istehsalat sınağı

170,00

1.1.1.5.

təkrar qeydiyyat üçün ekspertiza

1 preparat

390,00

1.1.2.

Pestisid və bioloji preparatların ekspertizası

1.1.2.1.

xarici görünüşü və rəngi

1 nümunə

6,00

1.1.2.2.

təsiredici maddənin təyini

1 nümunə

165,00

(hər bir komponent üzrə)

1.1.2.3.

nəmlik

1 nümunə

12,00

1.1.2.4.

stabillik

1 nümunə

24,00

1.1.2.5.

pH göstəricisi

1 nümunə

18,00

1.1.2.6.

narınlıq (dispersiya)

1 nümunə

18,00

1.1.2.7.

özlülük

1 nümunə

18,00

1.1.2.8.

sıxlıq

1 nümunə

18,00

1.1.2.9.

elementlərin təyini

(S, Cu, Mg, Al, P, Zn)

1 nümunə

47,00

1.1.2.10.

bakterioloji göstəricilər (patogen və qeyri-patogen mikroorqa-nizmlər)

1 nümunə

35,00

(hər bir parametr üzrə)

1.1.2.11.

ümumi keyfiyyət göstəriciləri (paket - tərkib, kimyəvi, fiziki-kimyəvi göstəricilər)

1 nümunə

210,00

1.2.

Aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağı, təkrar qeydiyyatı və ekspertizası

1.2.1.

Aqrokimyəvi maddələrin dövlət sınağı və təkrar qeydiyyatı

1.2.1.1.

texniki sənədlərin ekspertizası

1 preparat

50,00

1.2.1.2.

laboratoriya sınağı

1 preparat

550,00

1.2.1.3.

sahə (tarla) sınağı

1 preparat

195,00

1.2.1.4.

istehsalat sınağı

1 preparat

150,00

1.2.1.5.

təkrar qeydiyyat üçün ekspertiza

1 preparat

325,00

1.2.2.

Aqrokimyəvi maddələrin ekspertizası

1.2.2.1.

ümumi əlamətləri (görünüşü, rəngi, qoxusu və s.)

1 nümunə

5,00

1.2.2.2.

pH göstəricisi

1 nümunə

10,00

1.2.2.3.

səpələnmə dərəcəsi

1 nümunə

12,00

1.2.2.4.

qranulların orta ölçüsü

1 nümunə

11,00

1.2.2.5.

elektrik keçiriciliyi (EC)

1 nümunə

18,00

1.2.2.6.

üzvi maddənin miqdarı

1 nümunə

25,00

1.2.2.7.

nəmlik

1 nümunə

9,50

1.2.2.8.

küllülük

1 nümunə

8,00

1.2.2.9.

quru maddənin miqdarı

1 nümunə

8,00

1.2.2.10.

azot tərkibli maddələrin təyini (ümumi azot – N, nitrat azotu – NO3-, ammonyak azotu – NH4+, karbamid (CO(NH2)2) azotu – NH4+)

1 nümunə

25,00

(hər bir parametr üzrə)

1.2.2.11.

humusun miqdarı

1 nümunə

24,00

1.2.2.12.

ümumi və suda həll olan makro və mikroelementlərin miqdarı  (P, K, Ca, Mg, Mn, Cu, Zn, Fe, Co, Ni, Cr, Al, S, B)

1 nümunə

25,00

(hər bir parametr üzrə)

1.2.2.13.

ümumi humic və fulvic turşu-larının təyini

1 nümunə

30,00

1.2.2.14.

karbonun miqdarı (toplam karbon, üzvi karbon, qeyri-üzvi karbon)

1 nümunə

34,00

(hər bir parametr üzrə)

1.2.2.15.

Amin turşularının miqdarı

1 nümunə

26,00

(hər bir parametr üzrə)

1.2.2.16.

qeyri-üzvi turşuların miqdarı (nitrat, fosfat turşusu)

1 nümunə

12,00

1.2.2.17.

bakterioloji göstəricilər (MAFAnMM, Salmonella, BÇQB, E.coli)

1 nümunə

35,00

(hər bir parametr üzrə)

1.2.2.18.

ümumi keyfiyyət göstəriciləri (paket - tərkib, kimyəvi, fiziki-kimyəvi göstəricilər)

1 nümunə

180,00

1.2.2.19.

ağır metalların (Hg, Cd, Co,    As, Cr, Pb, Ni) miqdarı

1 nümunə

14,00

(hər bir parametr üzrə)

2.

Karantin nəzarətində olan materialların zərərsizləşdirilməsi

2.1.

Karantin nəzarətində olan bitkiçilik məhsullarının zərərsizləşdirilməsi (fumiqantla)

2.1.1.

dənli və paxlalı bitkilərin məhsul-ları, yemlər

1 ton

0,90

2.1.2.

texniki yüklər və digər materiallar (tütün, pambıq, biyan və digər karantin nəzarətində olan materiallar)

1 ton

0,90

2.1.3.

meşə materialları

1 m3

0,90

2.1.4.

taxta altlıqların (paletlərin) və qutuların zərərsizləşdirilməsi və markalanması

1 m3

7,00

2.1.5.

toxum və əkin materialları, bəzək (dekorativ) və dərman bitkiləri

1 ton

1,10

2.1.6.

qurudulmuş meyvələr (qoz, fındıq, badam, püstə, ərik, əncir, xurma və s.)

1 ton

0,90

2.1.7.

yaş meyvə-tərəvəz (xüsusi kameralar və digər hermetik yerlər)

1 m3

5,00

2.2.

Karantin nəzarətində olan bitki və bitkiçilik məhsullarının saxlanması yerlərinin, nəqliyyat vasitələrinin və digər obyektlərin zərərsizləşdirilməsi

2.2.1.

Fumiqantla

 

 

2.2.1.1.

məhsul yığılmamış (boş) yerlər

1 m3

0,16

2.2.1.2.

məhsul yığılmış (dolu) yerlər

1 m3

0,40

2.2.2.

Aerozol formalı pestisidlə

 

 

2.2.2.1.

məhsul yığılmamış (boş) yerlər

1 m3

0,06

2.2.2.2.

məhsul yığılmış (dolu) yerlər

1 m3

0,10

2.2.3.

Maye formalı pestisidlə

1 m2

0,06

2.2.4.

Termik (istilik) üsulla zərərsizləşdirmə

 

 

2.2.4.1.

meşə materiallarından hazırlan-mış taralar, qutular, altlıqlar (paletlər) və s.

1 m3

10 m3-ə qədər 40,00

(əlavə hər

  1 m 3 üçün 7,00)

2.2.5.

Deratizasiya

1 m2

0,10

3.

Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında fitosanitar karantin baxışının keçirilməsi, müayinəsinin və ekspertizasının aparılması

3.1.

Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında

fitosanitar karantin baxışının keçirilməsi

3.1.1.

karantin baxışının keçirilməsi

1 nəqliyyat vasitəsi

2,00

3.1.2.

fitosanitar sənədlərinin verilməsi

1 sənəd

5,00

3.2.

Fiziki və hüquqi şəxslərin müraciətləri əsasında fitosanitar müayinəsinin və ekspertizasının aparılması

3.2.1.

toxum və əkin materialları, bütün növ canlı bitkilər və bitkilərin çoxaltma üçün nəzərdə tutulmuş hissələri (dənli və dənli-paxlalı bitkilərin toxumları, çilik, ting, köklü bəzək və dekorativ bitkiləri, kartof və digər köküyumrular, soğanaqlar və s.)

1 nümunə

33,00

3.2.2.

ərzaq təyinatlı bitkiçilik məhsul-ları (dənli və dənli-paxlalı bitkilər, meyvə-tərəvəz və giləmeyvələr, çay, qəhvə, kakao, meyvə quruları, ədviyyatlar və s.)

1 nümunə

20,00

3.2.3.

texniki xammal və materiallar (kəsilmiş güllər, dərman bitkiləri, meşə materialı, taxta, tütün, pambıq, biyan kökü, digər texniki məhsullar, ipəkqurdunun bara-ması və ipək tullantıları, torpaq, üzvi gübrə, torf və s.)

1 nümunə

28,00

3.2.4.

Zərərli orqanizmlərin molekulyar-bioloji üsullarla laboratoriya təyini

3.2.4.1.

virus mənşəli bitki xəstəliklərinin ELİSA üsulu ilə təyini

1 nümunə

29,00

3.2.4.2.

bakteriya mənşəli bitki xəstəlik-lərinin seroloji üsulla təyini

1 nümunə

50,00

3.2.4.3.

zərərli orqanizmlərin molekulyar-bioloji üsulla (real vaxtda PZR) təyini

1 nümunə

155,00

3.2.4.4.

zərərli orqanizmlərin molekulyar-bioloji üsulla (klassik PZR) təyini

1 nümunə

82,00

3.2.5.

Canlı bioloji mübarizə agentlərinin (həşərat və gənələr) ekspertizası

 

 

3.2.5.1.

canlı bioloji mübarizə agentlə-rinin ilkin ekspertizası

1 nümunə

85,00

3.2.5.2.

canlı bioloji mübarizə agentlə-rinin təkrar ekspertizası

1 nümunə

36,00

4.

Bitki və bitkiçilik məhsullarında, torpaqda və suda, bitki mühafizə vasitələrində toksikoloji analizlərin aparılması

4.1.

Bitki və bitkiçilik məhsullarının keyfiyyət analizi

4.1.1.

nəmlik

1 nümunə

7,00

4.1.2.

pH göstəricisi

1 nümunə

8,00

4.1.3.

üzvi maddənin miqdarı

1 nümunə

35,00

4.1.4.

ümumi azot

1 nümunə

30,00

4.1.5.

ümumi kükürd

1 nümunə

28,00

4.1.6.

ümumi bor

1 nümunə

32,00

4.1.7.

toplam karbon

1 nümunə

40,00

4.1.8.

toplam makroelementlər

(P, K, Ca, Mg, Na)

1 nümunə

20,00

(hər bir parametr üzrə)

4.1.9.

toplam mikroelementlər

(Mn, Cu, Zn, Fe, Al)

1 nümunə

15,00

(hər bir parametr üzrə)

4.2.

Bitki və bitkiçilik məhsullarında toksikoloji analizlər

4.2.1.

nitrat (  ) ionlarının miqdarı

1 nümunə

24,00

4.2.2.

toplam ağır metalların

(Pb, Cd, As, Hg) miqdarı

1 nümunə

20,00

(hər bir parametr üzrə)

4.2.3.

pestisid qalıqlarının miqdarı

1 nümunə

140,00

4.2.4.

digər toksiki maddələrin (nitroza-minlər, PCB, PAH) miqdarı

1 nümunə

170,00

(hər bir parametr üzrə)

4.3.

Torpaqda toksikoloji analizlər

4.3.1.

ağır metalların (Hg, Cd, Co,      As, Cr, Pb, Ni) miqdarı

1 nümunə

17,60

(hər bir parametr üzrə)

4.3.2.

pestisid qalıqlarının miqdarı

1 nümunə

185,00

4.3.3.

nitrat ionlarının miqdarı

1 nümunə

24,00

4.3.4.

digər toksiki maddələrin (neft qalıqları, nitrozaminlər, PCB, PAH və s.) miqdarı

1 nümunə

175,90

(hər bir parametr üzrə)

4.4.

Suvarma suyunda toksikoloji analizlər

4.4.1.

ağır metalların (Hg, Cd, Co, Cr, Pb, Ni) miqdarı

1 nümunə

11,50

(hər bir parametr üzrə)

4.4.2.

pestisid qalıqlarının miqdarı

1 nümunə

85,90

4.4.3.

nitrat (  ) və nitrit (  ) ionlarının miqdarı

1 nümunə

10,30

(hər bir parametr üzrə)

4.4.4.

digər toksiki maddələrin (neft qalıqları, nitrozaminlər, PCB, PAH) miqdarı

1 nümunə

145,40

(hər bir parametr üzrə)

4.5.

Bitki mühafizə vasitələrində toksikoloji analizlər

4.5.1.

ağır metalların (Hg, Cd, Co,      As, Cr, Pb, Ni) miqdarı

1 nümunə

14,00

(hər bir parametr üzrə)

4.5.2.

digər toksiki maddələrin (nitroza-minlər, PCB, PAH) miqdarı

1 nümunə

170,00

(hər bir parametr üzrə)

4.5.3.

nitrat (NO3-) ionlarının miqdarı

1 nümunə

21,00

5.

Karantin tətbiq edilən və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirləri istisna olmaqla,

digər bitki mühafizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi

5.1.

trixoqrammanın tətbiqi

1 hektara

1 dəfə

(240 min fərd

və ya 3 qr/ha)

9,00

5.2.

habrobrakonun tətbiqi

1 hektara

1 dəfə

(600 fərd və ya

3.5 qr/ha)

10,00

5.3.

feromonlu tutucuların tətbiqi

1 hektara

1 komplekt,

1 dəfə

10,00

6.

Əkin sahələrində və digər kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlarda aqrokimyəvi tədqiqat işlərinin aparılması

6.1.

Torpağın məhsuldarlıq göstəricilərinin təyini

 

 

6.1.1.

torpaq nümunələrinin götürülməsi

1 nümunə*

8,00

6.2.

Torpağın kimyəvi göstəricilərinin təyini

6.2.1.

pH-ın (torpaq ekstratında) təyini

1 nümunə

2,00

6.2.2.

əhəngin (karbonatlıq) təyini

1 nümunə

5,00

6.2.3.

gipsin miqdarının təyini

1 nümunə

12,00

6.2.4.

duzluluğun təyini

1 nümunə

5,00

6.2.5.

üzvi karbonun təyini

1 nümunə

10,00

6.2.6.

ümumi karbonun təyini

1 nümunə

16,00

6.2.7.

üzvi maddənin (humus) təyini

1 nümunə

7,00

6.2.8.

nitrat azotunun (NO3), ammonium azotunun (NH4) və ümumi azotun (N) təyini

1 nümunə

8,00

(hər biri üzrə)

6.2.9.

mütəhərrik fosforun (P2O5) təyini

1 nümunə

6,00

6.2.10.

mənimsənilən kaliumun (K2O) təyini

1 nümunə

7,00

6.2.11.

mənimsənilən natriumun (Na) təyini

1 nümunə

7,00

6.2.12.

mənimsənilən kalsiumun (Ca) və maqneziumun (Mg) təyini

1 nümunə

8,00

(hər biri üzrə)

6.2.13.

mənimsənilə bilən mikroelement-lərin (Fe, Cu, Zn, Mn, B) təyini

1 nümunə

10,00

(hər bir element üzrə)

6.2.14.

KDK (torpaqda dəyişə bilən kationların ümumi miqdarı)

1 nümunə

12,00

6.2.15.

SAR (natriumun adsorbsiya səviyyəsi)

1 nümunə

12,00

6.2.16.

ESP (dəyişə bilən natriumun faizlə miqdarı)

1 nümunə

15,00

6.2.17.

RSC (qalıq natrium karbonatın miqdarı)

1 nümunə

15,00

6.2.18.

torpaq analizi - Paket 1 (struktur, duzluluq (EC), pH, əhəng, fosfor, kalium və üzvi maddələrin təyini)

1 nümunə

25,00

6.2.19.

torpaq analizi - Paket 2 (struktur, duzluluq, pH, əhəng, azot, fosfor, kalium, kalsium, natrium, maqne-zium və üzvi maddələrin təyini)

1 nümunə

35,00

6.2.20.

torpaq analizi - Paket 3 (struktur, duzluluq (EC), pH, əhəng, azot, fosfor, kalium, natrium, üzvi maddələr, mikroelementlərin (Fe, Cu, Zn, Mn) təyini)

1 nümunə

45,00

6.2.21.

torpaq analizi - Paket 4 (struktur, duzluluq (anion və kationlar), pH, əhəng, üzvi maddələr, azot, fosfor, kalium, natrium, kalsium, maqnezium, mikroelementlərin (Fe, Cu, Zn, Mn) təyini)

1 nümunə

65,00

6.3.

Torpağın fiziki göstəricilərinin təyini

6.3.1.

torpağın strukturunun təyini

1 nümunə

4,00

6.3.2.

mexaniki tərkib (qum, gil, lil faizlə)

1 nümunə

10,00

6.3.3.

torpaqda solma nöqtəsinin və tarla tutumunun təyini

1 nümunə

5,00

(hər biri üzrə)

6.3.4.

torpaq ekstratında elektrik keçiri-ciliyinin təyini

1 nümunə

5,00

6.3.5.

torpaqda nəmliyin və su keçiri-ciliyinin təyini

1 nümunə

4,00

(hər biri üzrə)

6.3.6.

torpaqda həcm çəkisinin (pozul-mamışdırsa) və sıxlığın təyini

1 nümunə

2,00

(hər biri üzrə)

6.3.7.

xüsusi çəkinin təyini

1 nümunə

6,00

6.3.8.

torpağın standart fiziki analizi (struktur, tarla tutumu, solma nöqtəsi, həcm çəkisi)

1 nümunə

11,00

6.4.

Torpağın aqrokimyəvi kartoqramının hazırlanması

6.4.1.

sahə 100 (daxil olmaqla) hektara qədər olduqda

1 nümunə

100,00

6.4.2.

sahə 101 hektardan 500 hektara qədər olduqda

1 nümunə

100,00

(və hər əlavə hektar üçün 1,00)

6.4.3.

sahə 501 hektardan çox olduqda

1 nümunə

500,00

(və hər əlavə hektar üçün 0,50)

6.5.

Suvarma suyunun analizi

6.5.1.

suvarma suyu nümunələrinin götürülməsi

1 nümunə

4,00

6.5.2.

suvarma suyunda iy, rəng və görünüşün təyini

1 nümunə

1,00

6.5.3.

suvarma suyunda elektrik keçirici-liyinin təyini

1 nümunə

2,00

6.5.4.

suvarma suyunda temperaturun, şəffaflığın və bulanıqlığın təyini

1 nümunə

1,00

(hər biri üzrə)

6.5.5.

suvarma suyunda pH-ın təyini

1 nümunə

2,00

6.5.6.

suvarma suyunda ümumi codluğun (Ca2++Mg2+) təyini

1 nümunə

7,00

6.5.7.

suvarma suyunda duzluluğun təyini

1 nümunə

4,00

6.5.8.

suvarma suyunda quru qalığın (105o C-də qurudularaq) təyini

1 nümunə

3,00

6.5.9.

suvarma suyunda üzvi maddənin (permanqanat əmsalı) təyini

1 nümunə

5,00

6.5.10.

suvarma suyunda karbonatın (CO32-) və bikarbonatın (HCO3-) təyini

1 nümunə

5,00

(hər biri üzrə)

6.5.11.

suvarma suyunda kationların (litium (Li+), natrium (Na+), kalium (K+), ammonium (NH4+), maqne-zium (Mg2+), kalsium (Ca2+)) təyini

1 nümunə

5,00

(hər əlavə kation üçün 3,00)

6.5.12.

suvarma suyunda anionların (xlorid (Cl-), fosfat (P043-), nitrat (N03-), nitrit (N02-), sulfat (SO42-), flüor (F-), bor (B-)) təyini

1 nümunə

5,00

(hər əlavə anion üçün 3,00)

6.5.13.

suvarma suyunda ağır metalların (qurğuşun (Pb), xrom (Cr), kobalt (Co), kadmium (Cd), molibden (Mo)) təyini

1 nümunə

5,00

(hər əlavə ağır metal üçün 4,00)

6.5.14.

suvarma suyunda mikroelement-lərin (Fe, Cu, Zn, Mn) təyini

1 nümunə

5,00

(hər əlavə mikro-element

üçün 4,00)

6.5.15.

suvarma suyunun standart analizi (pH, EC, Ca, Ca+Mg, Na, K, B, CO32-, HCO3-, Cl-, SO42-)

1 nümunə

45,00

Xəritədə biz
Laboratoriyalar

Nümunə analiz cavablarının statusunun öyrənilməsi – Tezliklə xidmətinizdə olacaqdır